Skatt ved trekk i lønn

Lønnstrekkordningen

Mottar­ du lønn eller annen godtgjørelse for arbeid på Svalbard, er lønnen skattepliktig til Svalbard enten ved at du er skattemessig bosatt eller når hvert enkelt opphold i forbindelse med arbeidsforholdet varer sammenhengende i minst 30 dager.

Ordningen med trekk i lønn mv omfatter i hovedsak følgende ytelser:

  • lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold, herunder honorarer, provisjoner, mv.
  • styrehonorarer ol.
  • naturalytelser og overskudd på godtgjørelser 
  • vederlag ved opphør av arbeidsforhold
  • pensjon, føderåd eller livrente som ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold når mottakeren er skattemessig bosatt på Svalbard (opphold over 12 måneder).

Ved beregning av 30-dagersperioden regnes ikke reisedager til og fra Svalbard som opphold på Svalbard.

Lønn som du mottar for arbeid som er utført utenfor Svalbard, vil ikke være skattepliktig til Svalbard selv om du er skattemessig bosatt her.­­­­

­­­­­­

Av sykepenger, fødselspenger og adopsjonspenger eller dagpenger under arbeidsledighet­­, blir det trukket skatt og avgift etter reglene i lønnstrekkordningen. Ved midlertidig opphold er forutsetningen for skatteplikt til Svalbard at oppholdet har vart sammenhengende i minst 30 dager, at du var i aktivt arbeid på Svalbard da retten til utbetaling oppsto, og at du fortsatt faktisk har opphold på Svalbard når ytelsen mottas.­

Feriegodtgjørelse av lønn som er skattepliktig til Svalbard, skattlegges i lønnstrekk­­ordningen.

Skatten etter lønnstrekkordningen er en ren bruttoskatt. Det gis derfor ingen fradrag i beregningsgrunnlaget for skatt.  Arbeidsgiveren skal trekke skatt av lønn/pensjon ved utbetaling til arbeidstakeren/trygdemottakeren. Skattetrekket er i utgangspunktet endelig oppgjør for skatteforpliktelsen på lønnen/pensjonen.

Fra dette hovedprinsippet gjelder ett unntak for de som mottar lønn/pensjon fra flere arbeidsgivere når lønnen/pensjonen samlet utgjør mer enn 12 G dersom skattetrekket er for lavt. I slike tilfeller vil du selv være ansvarlig for å betale inn skatt med høy sats på overskytende lønn/pensjon over 12 G. Det vises til punktet om innbetaling av skatt og avgift.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Skatt og trygdeavgift av inntekter som er undergitt lønnstrekk­ordningen beregnes av brutto lønn, pensjon mv.

Det er ingen trekkfrie måneder på Svalbard, og det utstedes ikke skattekort/frikort. Gjeldende skattesatser på Svalbard.

 

Les mer i SKD-melding Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis i 2017