To skatteordninger

Det er to skatteordninger på Svalbard. Hvilken ordning du kommer inn under avhenger av om du er underlagt alminnelig skatteplikt som bosatt (svalbardskatteloven § 2-1), eller bare har begrenset skatteplikt (svalbardskatteloven § 2-2).

Inntekt som er skattepliktig til Svalbard beskattes:

-     ved trekk i lønn, pensjon mv. (lønnstrekkordningen) og/eller

-     ved egenfastsetting (f eks formue, kapitalinntekt, næringsinntekt, gjeld)

Hvis du har alminnelig skatteplikt til Svalbard som bosatt, eller er begrenset skattepliktig for lønn og fast eiendom og/eller næringsvirksomhet vil du kunne omfattes av begge skatteordningene.

Oppholder du deg midlertidig på Svalbard (minst 30 dager sammenhengende, men under 12 måneder), og du i perioden kun har arbeidsinntekt mv her, omfattes du bare av lønnstrekkordningen.