Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Utenlandsk arbeidskraft

Fysisk person anses skattemessig bosatt på Svalbard etter svbsktl. § 2-1 når vedkommende har tatt varig opphold der. Er oppholdet av minst 12 måneders varighet, anses personen som bosatt allerede fra oppholdets begynnelse. Kortere fravær fra Svalbard, så som ferieopphold, medfører ikke at oppholdet anses avbrutt. Sktl. § 2-1 annet ledd om vilkår for skatteplikt til Norge ved innflytting får ikke anvendelse ved vurderingen av om en person skal anses skattemessig bosatt på Svalbard, jf. svbsktl. § 3-1 annet ledd.

Personer som er skattemessig bosatt på Svalbard etter Svalbardskatteloven. § 2-1, skal som hovedregel likestilles med person bosatt i utlandet jamfør skatteloven § 2-35 annet ledd. En person som tar fast opphold på Svalbard faller inn under reglene om opphør av skatteplikt ved utflytting i skatteloven § 2-1 tredje ledd. Oppholdet på Svalbard likestilles med opphold i utlandet i forhold til disse reglene. Dette kan få betydning hvis vedkommende etter oppholdet på Svalbard flytter til en tredje stat, og øvrige vilkår i skatteloven § 2-1 tredje ledd for opphør av skatteplikt til fastlandet er oppfylt i den perioden vedkommende var bosatt på Svalbard.

Skattetrekk og rapportering

Arbeidsgiver plikter å trekke skatt og trygdeavgift i lønn mv. som blir skattlagt etter lov om skatt til Svalbard (svalbardskatteloven). Dette gjelder lønn eller annen godtgjørelse for arbeid for bosatte på Svalbard, samt ved arbeidsopphold som varer sammenhengende i minst 30 dager.

For nærmere beskrivelse av ordningen med trekk i som blir skattlagt etter lov om skatt til Svalbard (svalbardskatteloven), vises det til Svalbardmeldingen 2016.

Lønn mv. som blir skattlagt etter lov om skatt til Svalbard (svalbardskatteloven) skal rapporteres inn via a-melding. Innrapportering av inntekter som skattlegges etter svalbardskatteloven følger samme ordning som for fastlandet. Opplysninger om foretatt lønnstrekk skal innrapporteres hver måned senest 5. i måneden etter.

Se også i Veiledningen til a-meldingen.

Fritak for arbeidsgiveravgift

For arbeidsgivere hjemmehørende på Svalbard er satsen for arbeidsgiveravgift 0 pst. når arbeidet utføres på Svalbard. Dette gjelder selv om arbeidstaker ikke oppholder seg lenge nok på Svalbard til at inntekten for arbeid utført der blir skattepliktig etter Svalbardskatteloven.

Selv om arbeidsgiver ikke er hjemmehørende på Svalbard, er satsen for arbeidsgiveravgift 0 prosent på lønn og annen godtgjørelse som blir skattlagt etter svalbardskatteloven.

Det vises til Svalbardmeldingen 2016. Det vises også til Skattedirektoratets melding om  Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2016