BSU - Boligsparing for ungdom

  • Skriv ut

BSU - Boligsparing for ungdom

Slik fører du BSU

Fradrag

BSU er en spareform for deg som er under 33 år. Du kan spare inntil 25 000 kroner i året og du kan trekke fra 5 000 kroner i året på skatten. Totalt sparebeløp er 300 000 kroner.

Hvem kan spare

Til og med det inntektsåret du fyller 33 år kan du spare på BSU-konto, og få skattefradrag. Det er ingen nedre aldersgrense for opprettelse av BSU- konto, men skattefradrag får du først når du har inntekt. Det frarådes at det åpnes en BSU-konto om du er under 17 år og ikke har skattbar arbeidsinntekt.

Sparekontrakten

BSU-konto kan kun opprettes én gang for hver person. Kontrakten inngår du med din bank eller annen spareinstitusjon. Du kan verken ha to BSU-konti eller opprette ny BSU-konto når en tidligere konto er gjort opp. Du kan flytte BSU-kontoen fra en godkjent spareinstitusjon (f. eks. en bank) til en annen, dersom innskuddsbeløpet overføres direkte mellom spareinstitusjonene.

Årlig sparebeløp og hvor lenge du kan spare

Årlig sparebeløp kan ikke overstige kroner 25 000. Samlet innbetalt sparebeløp på kontoen kan ikke overstige kroner 300 000. Hvis innbetaling overstiger beløpsgrensen, skal det overskytende beløp returneres til deg.

Renter av sparebeløpet kan ikke benyttes som en del av det årlige sparebeløpet. Rentene regnes heller ikke med ved beregning av maksimalt sparebeløp. Rentene kan ikke tas ut før sparebeløpet benyttes til bolig.Du kan imidlertid ta ut renter som påløper fra og med det inntektsår du fyller 34 år.

Det er ikke noe krav om å spare hvert år. Det er heller ingen begrensning for antall spareår, men det er ikke mulig å fortsette sparingen fra og med det året du fyller 34 år.

Det kan ikke innbetales nye sparebeløp etter at du har begynt å bruke sparemidlene på BSU-kontoen, eller kontrakten er brutt.

Sparepengene kan brukes til

  • Kjøp av ny fast bolig til eget bruk (f.eks. kjøp av selveierbolig, andels-/aksje-/obligasjonsleilighet). Det er ikke noe krav om at sparebeløpet skal benyttes til førstegangs boliganskaffelse.
  • Kjøpesum for nødvendig tomt
  • Betaling av renter og avdrag på lån på eksisterende bolig, nødvendig aksje, andel eller obligasjon. Forutsetningen er at boligen mv. er anskaffet etter at BSU-kontrakt er inngått.
  • Anskaffelse av garasje

Sparepengene kan ikke brukes til

  • Påkostning/vedlikehold av bolig selv om den er ny, anses ikke som utgift til anskaffelse av bolig.
  • Kjøp av bolig som er anskaffet og flyttet inn i, før kontrakt om sparing er inngått.
  • Kjøp av, eller nedbetaling av gjeld, på andre eiendommer enn din faste bolig. Eksempelvis kan ikke BSU-innskuddet brukes til kjøp av fritidseiendom uten at vilkårene for skattefradrag brytes.

Tillegg i skatt ved brudd på kontrakten

Ved brudd på reglene for BSU-sparing, skal det i det inntektsåret reglene brytes, gis et tillegg i skatten som er like stort som det skattebeløpet det tidligere er gitt fradrag for. Hvis en del av sparemidlene er brukt slik vilkårene krever, skal det bare gis tillegg i skatt for den delen av midlene som ikke er brukt til anskaffelse av ny fast bolig. Ved deluttak til bolig, vurderes vilkårene ved første gangs uttak.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.