Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Uoppgitt inntekt og/eller formue i utlandet

  • Skriv ut

Har du inntekt og/eller formue i utlandet du ikke har oppgitt til Skatteetaten tidligere, kan du unngå tilleggsskatt ved å benytte deg av frivillig retting (såkalt skatteamnesti). De siste årene har skatteetaten hatt en betydelig økning i henvendelser om frivillig retting. Dette har ført til 1,5 milliarder kroner mer til den norske velferdsstaten, og den enkelte har fått ryddet opp i økonomiske forhold.

Hva må du gjøre?

Du må gi fullstendige opplysninger om formuen og/eller inntekten og hvor den kommer fra. Opplysningene sendes via opplysningsskjema for frivillig retting som du finner nederst på denne siden. Legg ved dokumentasjon (Se oversikt over dokumentasjonskrav i avsnittene nedenfor.) Skjemaet sendes via Skatteetatens kontaktskjema i Altinn.

Du har også mulighet for å ettersende denne dokumentasjonen. Du kan sende brev (til nærmeste skattekontor) eller epost til Skatteetaten, hvis du ikke benytter opplysningsskjemaet. Merk forsendelsen "Frivillig retting".

Har du flere spørsmål?

Kontakt oss på Chat eller på eget telefonnummer: 31 01 00 30. Her kan du snakke med veiledere som har særskilt kompetanse på frivillig retting.

Hva er frivillig retting?

Frivillig retting, såkalt skatteamnesti, er når du retter eller utfyller opplysninger som ikke er gitt eller lagt til grunn tidligere, slik at det kan fastsettes riktig skatt. Dette gjelder ikke hvis rettingen er framkalt av et kontrolltiltak som er eller vil bli satt i verk, eller hvis skattemyndighetene retter fastsettingen på bakgrunn av opplysninger som kom fra andre enn deg. Tidligere ilagt tilleggsskatt faller ikke bort. Det er et vilkår at du ved rettingen gir fullstendige og korrekte opplysninger. Du må også gi opplysninger om formuens/inntektens opprinnelse.

Dersom vilkårene for frivillig retting er oppfylt, vil skattekontoret endre fastsettingen og sende ut nye skatteoppgjør. Det blir ikke ilagt tilleggsskatt, men det beregnes renter av den skatten som skulle ha vært betalt. Skatteetaten anmelder ikke forholdet til politiet.

Hvor mange år kan endres?

Skattekontoret kan endre fastsettingene inntil 10 år tilbake i tid. Dette gjelder også som hovedregel når henvendelsen kommer fra skattepliktiges bo eller arvinger.

Her kommer oversikten over forskjellige inntekts- og formuestyper

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du skal oppgi de forskjellige inntekts- og formuestyper og hva du bør ta hensyn til.

Har du bankkonto i utlandet?

Har du en vanlig innskuddskonto, er renteinntektene skattepliktige. Du kan be banken sende deg en egen oppgave over inntektene.

For vanlige renteinntekter og bankinnskudd må du fylle ut skjema RF-1231. 

Skatteetaten aksepterer ikke at du bare oppgir endringen av formuen fra 1. januar til 31. desember for å komme frem til skattepliktig inntekt for det enkelte året. 

Dersom bankoppgavene oppgir beløp i utenlandsk valuta, må den utenlandske valutaen omregnes til norske kroner. Nærmere informasjon finner du her

Har du aksjer eller verdipapir i utlandet?

Har du en mer sammensatt formue (for eksempel verdipapirer som aksjer, obligasjoner og lignende) som er forvaltet av en bank/finansinstitusjon, må du oppgi både avkastningen av hele formuen og gevinster/tap av de verdipapirer som er realisert. Avkastning og gevinster er skattepliktige, og tap er fradragsberettigede. Det er ikke alle banker/forvaltere i utlandet som lager oppstillinger over gevinster/tap. Da må du selv regne ut gevinst/tap med utgangspunkt i de oppgavene du har fått fra banken/forvalteren. Gevinsten/tap beregnes etter de norske skattereglene. Du finner nærmere informasjon under Skatteetatens aksjesider.

Har du inntekt fra utbytte, må du fylle ut skjema RF-1059 for de utenlandske aksjer eller verdipapirfond. Du kan be den utenlandske finansinstitusjonen om sende deg en egen oppgave over dine inntekter. Dersom du har verdipapirfond investert i både aksjer og rentepapirer (kombinasjonsfond) eller fond som kun er investert i rentepapirer skal du oppgi rentedelen av gevinst i verdipapirfondet. Du må også oppgi inntektene av obligasjoner og lån.

Du må i tillegg opplyser om formuesverdien per 31.12 for hvert inntektsår du har hatt utenlandske aksjer, andeler i verdipapirfond, utestående krav, obligasjoner og eller kapitalforsikring og andre finansprodukter.

Krever du fradrag for skjerming?

Fra og med inntekståret 2006 kan det kreves fradrag for skjerming ved fastsettelse av skattepliktig aksjeutbytte og/eller gevinst. Krever du skjermingsfradrag må du fylle ut skjema RF-1059.

Har du mottatt lønn fra utlandet?

Lønnsinntekt for arbeid utenfor Norge skal oppgis i den norske skattemeldingen. Slik inntekt er ofte beskattet i det landet der arbeidet er utført. Selv om lønnsinntekten er beskattet i arbeidslandet, skal den også beskattes i Norge eller tas med ved beregningen av norsk skatt på dine øvrige inntekter. Når lønnen skal beskattes i Norge, får du fradrag for skatt betalt i arbeidsstaten (begrenset til den norske skatten på din utenlands inntekt). For å få fradrag for utenlandsk skatt, må du fylle ut skjema "Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag" (RF 1147). Når lønnen bare skal tas med ved beregningen av norsk skatt på dine øvrige inntekter, må du fylle ut skjema "Nedsetting av inntektsskatt på lønn" (RF 1150).

Har du lønn som er beskattet i et annet nordisk land, eller krever du å få satt ned skatten etter ettårsregelen (skatteloven § 2-1 tiende ledd), må du fylle ut skjema «Nedsetting av inntektsskatt på lønn» (RF 1150).

Det gjelder særskilte regler for grensegjengere og noen andre arbeidstakergrupper, for eksempel sjømenn, flyvende personell, sokkelarbeidere og offentlig ansatte.

Har du mottatt pensjon og/eller uføreytelser fra utlandet?

Pensjon og uføreytelser utbetalt fra andre land skal oppgis i den norske skattemeldingen. Slik pensjon/uføreytelse er ofte beskattet i utbetalingslandet. Selv om pensjonen/uføreytelsen er beskattet i utbetalingslandet, skal den i de fleste tilfeller også beskattes i Norge. Når pensjonen/uføreytelsen skal beskattes i Norge, får du fradrag for skatt betalt i utbetalingslandet (begrenset til den norske skatten på din utenlandsinntekt). For å få fradrag for utenlandsk skatt må du må fylle ut "Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag" (RF 1147).

Har du pensjon/uføreytelse fra utlandet som ikke skal beskattes i Norge, må du likevel gi opplysninger om type pensjon, beløp og hvilket land den utbetales fra. Skattefrie alderspensjoner har betydning for beregningen av skattefradrag for pensjonsinntekt fra 2011og trygdeavgiften. 

Har du fast eiendom i utlandet?

Formue i, inntekt av og gevinst ved salg av fast eiendom i utlandet er i utgangspunktet skattepliktig i Norge. Du må alltid opplyse om fast eiendom i utlandet og gjøre rede for inntekt og lignende, og hvordan bruken av eiendommen har vært.

Formuesverdi

Formue i fast eiendom i utlandet er i utgangspunktet skattepliktig i Norge. Eiendommen kan imidlertid være unntatt fra formuesskatteplikt etter skatteavtalen med det landet der eiendommen ligger. Du må gi opplysninger om all formue i fast eiendom i utlandet (land, matrikkelnummer, anskaffelsesdato, kostpris og lignende). Du må i tillegg beregne ligningsverdien tilbake i tid for hvert av årene du har hatt eiendommen. 

Se mer om eiendom i utland.

Inntekt av fast eiendom i utlandet

Inntekt av fast eiendom i utlandet er i utgangspunktet skattepliktig i Norge. Inntekten kan imidlertid være unntatt fra skatteplikt etter skatteavtalen med det landet der eiendommen ligger. 

Når inntekt av fast eiendom i utlandet er skattepliktig i Norge etter skatteavtalen, skal inntekten fastsettes etter norske regler. Egen bruk av bolig/fritidsbolig i utlandet er skattefri på samme måte som når boligen/fritidsboligen ligger i Norge. Har du leieinntekter av fast eiendom i utlandet, må du må fylle ut og levere skjema "Utleie mv. av fast eiendom" (RF‑1189). Det gjelder spesielle regler for skog- og landbrukseiendommer.

Er inntekten av den faste eiendommen skattepliktig i Norge, kan du kreve fradrag i norsk skatt for den utenlandske skatten på inntekten. Krever du fradrag for utenlandsk skatt, må du dokumentere at du har betalt skatt i utlandet. Du må også fylle ut og levere skjemaet "Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag" (RF‑1147).

Gevinst eller tap ved salg av fast eiendom i utlandet

Gevinst eller tap ved realisasjon av fast eiendom i utlandet er i utgangspunktet skattepliktig eller fradragsberettiget til Norge, slik som det hadde vært om eiendommen var i Norge.

Gevinsten kan også være unntatt fra skatteplikt etter skatteavtalen med det landet der eiendommen ligger. Når en gevinst er skattfri etter intern rett eller skatteavtale, er det ikke fradragsrett for tap.

Når gevinst ved realisasjon av fast eiendom er skattepliktig til Norge, skal gevinsten eller tapet fastsettes etter norske regler. Du må gi opplysninger om eiendommen og om hvordan du har beregnet gevinsten eller tapet. 

Er gevinsten skattepliktig i Norge, kan du kreve fradrag i norsk skatt for den utenlandske skatten på gevinsten. Krever du fradrag for utenlandsk skatt, må du dokumentere at du har betalt skatt i utlandet.

Du må også fylle ut og levere skjemaet "Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag" (RF‑1147).

Har du betalt skatt i utlandet?

Når den utenlandske formuen og /eller inntekten er beskattet i utlandet og du krever fradrag i den norske skatten for den skatten du har betalt i utlandet, må du legge ved dokumentasjon som viser hvilken skatt som er endelig fastsatt og betalt i utlandet. Du må også fylle ut og legge ved skjemaet "Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag " (RF 1147). Er den utenlandske skatten mangelfullt dokumentert, anbefaler vi at du gir opplysninger om hvordan skatten er betalt. 

Hvilke skatter kan du kreve fradrag for?

Det kan gis kreditfradrag for utenlandsk skatt som:

  • er en direkte skatt, det vil si utenlandsk inntektsskatt, formuesskatt eller tilsvarende skatt.
  • er fastsatt på formue eller inntekt med kilde i vedkommende stat.
  • ikke overstiger den skatt som kildestaten kan kreve i henhold til skatteavtale.
  • er endelig fastsatt, f.eks. ved utbetalingen eller ved ordinær fastsetting i utlandet, og er betalt.

I stedet for kreditfradrag kan du kreve fradrag i inntekt for de samme utenlandske skattene.

Har du betalt skatt på lønn som du har opptjent ved arbeidsopphold i utlandet, kan du kreve nedsettelse av skatt. Benytt skjema "Nedsetting av inntektsskatt på lønn" (RF 1150).

Omregning fra utenlandsk valuta til norske kroner

Alle beløp som føres i opplysningsskjema eller vedlegg skal omregnes til norske kroner.

Personer som ikke er årsregnskapspliktige, kan regne om inntekter og utgifter etter valutakursen på transaksjonstidspunktet eller etter en årlig gjennomsnittskurs.

Skattytere med årsregnskapsplikt skal som hovedregel bruke kursen på transaksjonstidspunktet, men kan velge å bruke månedlige gjennomsnittskurser når det er i samsvar med norsk regnskapsrett.

For å regne om verdien på formue og gjeld, brukes kursen per 1. januar for det året selvangivelsen skal leveres. Dersom det ikke foreligger noteringer for den aktuelle valuta 1. januar, kan du bruke den siste noterte kursen i året før året selvangivelsen skal leveres.

Valutakursene er tilgjengelige på Norges Bank sine hjemmesider.

Avtaler om utveksling av informasjon med andre land

Norge har undertegnet en rekke avtaler om utveksling av informasjon i skattesaker med andre land. Det er både avtaler om automatisk utveksling, individuelle skattesaker, merverdiavgift og land-for-land rapportering. Norge har inngått avtalene med flere land for å bekjempe skatteunndragelser og internasjonal skattekriminalitet. Avtalene medfører at Skatteetaten vil motta en rekke opplysninger om norske skattepliktiges finansielle formue og verdier i utenlandske finansinstitusjoner, samt om utenlandsk inntekt den skattepliktige har fra utenlandske skattemyndigheter. Dette gir Skatteetaten også mulighet til å innhente blant annet opplysninger fra banker og finansinstitusjoner, samt hvem som står bak selskaper som er etablert der. Se oversikten over landene Norge har inngått avtale med.

Skjema for frivillig retting

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.