A_InnflyttetNorge

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
1 2
1 2

Svartittel:

Brødtekst:

Skattemessig gevinst og tapsberegning ved innflytting til Norge

Når du har redusert aksjebeholdningen vil det skattemessig ha skjedd en realisasjon. Det betyr at du må foreta en gevinst og tapsberegning. Skattemessig brukes begrepene inngangsverdi og utgangsverdi. Inngangsverdien er det du betalte for aksjene. Utgangsverdien er  salgsverdien som aksjene ble solgt til.

Når du har blitt beskattet for aksjene i forbindelse med opphør av skatteplikt i utlandet (utflytting), settes aksjenes inngangsverdi til omsetningsverdien på tidspunktet for etablering av skatteplikt til Norge.

For å vise hva du skal gjøre i skattemeldingen må du gå tilbake i veilederen til "Hvordan ble aksjene anskaffet?" og velge at du har kjøpt aksjene. Kjøpsprisen blir da omsetningsverdien på tidspunktet for etablering av skatteplikt til Norge og kjøpstidspunktet vil være det samme.