A_Kjøp_Arv06

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
45 2 A23S12 and A25S3

Svartittel:

Brødtekst:

Fastsetting av inngangsverdi når aksjene er anskaffet via arv eller gave etter 1/1-2006

For aksjer ervervet ved arv eller gave fra og med 2006 til og med 2013 var hovedregelen at arvingen/gavemottakeren skulle tre inn i arvelaterens/giverens inngangsverdi (skattemessig kontinuitet). Var omsetningsverdien høyere enn arveavgiftsgrunnlaget, kunne inngangsverdien likevel ikke settes høyere enn arveavgiftsgrunnlaget.

Det betyr at inngangsverdien settes til den laveste verdien av arvelaters/givers opprinnelige inngangsverdi, og den verdien som ble brukt som grunnlag på aksjene ved beregningen av arveavgiften.