A_Kjøp_Derivat

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
40 2 A23S9

Svartittel:

Brødtekst:

Fastsetting av inngangsverdi når aksjene er blitt kjøpt via opsjon eller annet finansielt derivat

Inngangsverdien på aksjene settes til markedsverdi på aksjene på tidspunktet du kjøpte aksjene.