A_Kjøp_Fusjon

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
2 2 A23S3

Svartittel:

Brødtekst:

Hva blir inngangsverdien når du ervervet aksjene via en fusjon

Dersom den opprinnelige fusjonen var skattefri, må du videreføre inngangsverdien på aksjene i overdragende selskap på aksjene du mottar i overtakende selskap med kontinuitet. Var den opprinnelige fusjonen skattepliktig, vil inngangsverdien være verdien på tidspunktet for fusjonen. Den vil være lik det som ble lagt til grunn ved gevinst- og tapsberegningen på fusjonstidspunktet.

Dette må du gjøre hvis du behandlet fusjonen som skattefri

Du må omfordele inngangsverdien på aksjene du hadde før fusjonen på aksjene du har fått etter fusjonen. Husk at ervervstidspunktet blir lik ervervstidspunktet for de opprinnelige aksjene som ble fusjonert.

Dette må du gjøre hvis du behandlet fusjonen som skattepliktig

Dersom du behandlet fusjonen som skattepliktig, kan du gå tilbake i veilederen og velge at aksjene ble kjøpt. Da er det verdien av aksjene som du brukte i beregningen av din gevinst og tap i skattemeldingen (tidligere Selvangivelsen) på fusjonstidspunktet, som blir aksjenes inngangsverdi.

Husk at kjøpstidspunktet da blir det samme som fusjonstidspunktet.