A_Kjøp_Konvert

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
42 2 A23S11

Svartittel:

Brødtekst:

Fastsetting av inngangsverdi når aksjene er blitt konvertert fra lån til selskapet

Inngangsverdien på de aksjene som erverves settes lik utgangsverdien på fordringen.

Ved konvertering av fordring til aksjekapital, settes fordringens utgangsverdi til omsetningsverdien av de tildelte vederlagsaksjene på konverteringstidspunktet. Var verdien på aksjene på konverteringstidspunktet null, skal utgangsverdien på fordringen og inngangsverdien på aksjene settes til null.