A_Kjøp_Splitt

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
4 2 A23S5

Svartittel:

Brødtekst:

En aksjesplitt fordeler inngangsverdien fra de opprinnelige aksjene

Splittes en aksje opp i flere aksjer blir inngangsverdien lik kjøpsverdien på de opprinnelige aksjene fordelt på de nye aksjene.

Dette må du gjøre i veilederen

Du må gå tilbake i veilederen og velge ervervsmåten som du brukte på de opprinnelige aksjene som ble splittet.

Husk at ervervstidspunktet for aksjene blir lik ervervstidspunktet for de opprinnelige aksjene.