A_Kjøp_Stift

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
37 2 A23S6

Svartittel:

Brødtekst:

Fastsetting av inngangsverdi når aksjene er anskaffet gjennom stiftelse, nytegning eller emisjon

For aksjer ervervet ved stiftelse av aksjeselskapet, eller ved senere utvidelse av aksjekapitalen, settes inngangsverdien til innbetalt aksjekapital, og innbetalt overkurs tillagt eventuell kostpris for tegningsrett.