A_Kjøp_StoppInfo

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
1 2

Svartittel:

Brødtekst:

Skattemessig gevinst og tapsberegning når du har redusert beholdningen med aksjer

Når du har redusert aksjebeholdningen vil det skattemessig som oftest ha skjedd en realisasjon. Det betyr at du må foreta en gevinst og/eller tapsberegning. Skattemessig bruker vi begrepene inngangsverdi og utgangsverdi. Inngangsverdien er det du betalte for aksjene. Utgangsverdien er verdien av det som aksjene ble solgt for.

Har du tjent penger beregnes gevinsten slik:

Utgangsverdi – Inngangsverdi – Skjermingsfradrag = Skattemessig gevinst

Har du tapt penger beregnes tapet slik:

Inngangsverdi – Utgangsverdi = Fradragsberettiget tap