A_Kjøp_TR

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
38 2 A23S8

Svartittel:

Brødtekst:

Fastsetting av inngangsverdi når aksjene er anskaffet gjennom bruk av tegningsretter

For aksjer ervervet gjennom bruk av tegningsretter, settes inngangsverdien til tegningskursen på aksjene, tillagt eventuell kostpris for tegningsrettene.

For de tegningsrettene man har mottatt vederlagsfritt er kostprisen 0. Inngangsverdien for aksjer kjøpt med slike tegningsretter blir lik tegningskursen.

For de tegningsrettene man har kjøp og brukt til tegning, skal inngangsverdien settes til tegningskursen på aksjene, tillagt den faktiske kjøpsprisen på tegningsrettene inkludert faktiske transaksjonskostnader.