A_KorrInn_Fisjon

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
49 2 A26S4
43 2 A32S4

Svartittel:

Brødtekst:

Justering av inngangsverdi grunnet skattefri fisjon

Ved skattefri fisjon skal samlet inngangsverdi på de nye aksjene være lik den

inngangsverdien du hadde på de opprinnelige aksjene. Inngangsverdien per aksje beregnes etter bytteforholdet mellom aksjene.

For aksjonærer som er realisasjonsbeskattet for tilleggsvederlaget (skjev utdeling), må den samlede inngangsverdien på de nye aksjene reduseres med inngangsverdien som har inngått i gevinst-/tapsberegningen for aksjer som anses realisert.

Skjermingsfradraget vil bli justert på samme måte.