A_KorrInn_FondAS

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
52 2 A26S7
46 2 A32S7

Svartittel:

Brødtekst:

Justering av inngangsverdi grunnet utdeling av fondsaksjer

Inngangsverdien på fondsaksjer settes til en forholdsmessig andel av inngangsverdien til den eller de stamaksjer fondsaksjen knytter seg til. Inngangsverdien på stamaksjene reduseres tilsvarende. Skjermingsfradraget pr aksje vil bli justert på samme måte.

Eide du opprinnelig 3 aksjer (stamaksjene) med en inngangsverdi på 30 pr stykk (samlet 90), og disse 3 aksjene gir en fondsaksje, så skal inngangsverdien på stamaksjene reduseres til 22,50 mens inngangsverdien på den ene fondsaksjen settes til samme beløp. Dette gir totalt 4 aksjer med en inngangsverdi på 22,50 (samlet 90).

Eksemplet over forutsetter at aksjenes pålydende på de opprinnelige aksjene og de nye aksjene er lik. Dersom de opprinnelige aksjene hadde en pålydende på 1 og den nye fondsaksjen får en pålydende på 0,60, vil den nye inngangsverdien på de opprinnelige aksjene bli 25 (90/3,6) mens inngangsverdien på fondsaksjen vil bli 15 (25x0,60) – samlet 90.

Skjermingsfradraget pr aksje vil bli justert på samme måte.