A_KorrInn_Oppreg_89_Unot

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
56 2 (A4S2 or A4S4) and A25S6
50 2 (A4S2 or A4S4) and A31S6

Svartittel:

Brødtekst:

Oppregulering av inngangsverdi for aksjer ervervet i 1989 eller tidligere

For aksjer du har kjøpt før 1989 kan du kreve oppregulering av inngangsverdien til en av tre mulige verdier den 1. januar 1992. Forutsatt at du har satt fram krav om oppreguleringen ovenfor Skattedirektoratet innen utløpet av august 1994:

  • Aksjens andel av selskapets skattemessige formuesverdi.
  • Aksjens andel av selskapets regnskapsmessige egenkapital.
  • Verdi av godkjent takst sendt ligningskontoret innen 1. mai 1993.

Dersom du ikke har fremstilt et slikt krav til Skattedirektoratet kan du allikevel kreve oppregulering av inngangsverdien.  Forutsatt at noen andre har fremsatt det samme kravet tidligere og du kan sannsynliggjøre at du har eid aksjene siden 1989 eller tidligere.

Dersom du får et fradragsberettiget tap på aksjene, og du har benyttet deg av en av de to siste oppreguleringsmetodene, vil du ikke kunne kreve tapet for forskjellen mellom opprinnelig inngangsverdi og den oppregulerte inngangsverdien. Oppreguleringen kan i dette tilfelle kun brukes til å redusere en skattemessig gevinst.

Dersom aksjen var børsnotert i 1991 kan du sette inngangsverdien til siste kursnoterte verdi frem til og med 31.desember 1991. Var aksjen børsnotert både på norsk og utenlandsk børs, skal den norske børsnoteringen legges til grunn som oppregulert inngangsverdi.