A_KorrInn_SluttTxt2

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
64 2 A25S4 or A25S5 or A25S6 or A26S2 or A26S3 or A26S4 or A26S5 or A26S6 or A26S7 or A26S8 or A26S9 or A26S10
58 2 A25S4 or A25S5 or A25S6 or A26S2 or A26S3 or A26S4 or A26S5 or A26S6 or A26S7 or A26S8 or A26S9 or A26S10

Svartittel:

Brødtekst:

Kapitalkorrigeringer, f eks inn-/utbetalinger i selskapet  påvirker inngangsverdien som benyttes som grunnlag ved beregningen av skjermingsfradraget. Men siden skjermingsfradraget beregnes for hvert år skal kun de kapitalkorrigeringene som har inntruffet før årets utgang, benyttes når skjermingsfradraget beregnes. Husk at enkelte kapitalendringer medfører at skjermingsfradraget må omfordeles med samme fordelingsnøkkel som inngangsverdien. Dersom noen av kapitalkorrigeringene fører til at inngangsverdien blir negativ settes skjermingsfradraget til 0.