A_KorrInn_Spleis

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
51 2 A26S6
45 2 A32S6

Svartittel:

Brødtekst:

Justering av inngangsverdi grunnet aksjespleis

Den samlede inngangsverdien på de opprinnelige aksjene fordeles på aksjene du har etter spleis. Den samlede inngangsverdien på de nye aksjene blir da like stor. Ved spleising av aksjer som er ervervet på forskjellige tidspunkt, legges FIFU-prinsippet til grunn ved omfordeling av inngangsverdi.

Hadde du opprinnelig 3 aksje med en inngangsverdi på 30 pr stykk (samlet 90), og disse 3 aksjene spleises sammen til 2 aksjer, blir den nye inngangsverdien 45 pr stykk (samlet 90).

Skjermingsfradraget pr aksje vil bli justert på samme måte.