A_Lønn_AksjerUnderkurs

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
39 2 A31S1
30 2 A38S1

Svartittel:

Brødtekst:

Hvordan beregne Annen arbeidsinntekt – Kjøp av aksjer til underkurs

Forskjellen mellom salgsverdien av aksjene på kjøpstidspunktet og det du faktisk har betalt for aksjen, regnes som lønnsinntekt og skal føres opp i skattemeldingen post 2.1.5.

Dersom tegningen av aksjene skjedde i bedriften du er ansatt, og det er en del av en generell ordning i for alle ansatte, kan du motta skattefritt differansen mellom antatt salgsverdi, redusert med 20 prosentog det du har betalt for aksjene. Reduksjonen i den skattepliktige lønnsinntekten kan ikke overstige kr 1500 per år. Du kan da redusere beløpet som du fører opp i skattemeldingen med opptil 1500 kr.

Regelen om generell ordning gjelder også for pensjonister, men ikke for styremedlemmer som ikke er ansatt. Kravet om generell ordning betyr at ordningen må gjelde for alle i bedriften, men ordningen kan ha noen justerende regler om ansettelsestid og ansiennitet i bedriften. Dersom pensjonister er inkludert i den generelle ordningen må det gjelde alle pensjonister i bedriften. Ordningen gjelder også når ansatte i datterselskap erverver aksjer i morselskap i konsern.

Utgangspunktet er at aksjene skal verdsettes til antatt salgsverdi. Har det i tiden rundt ervervstidspunktet vært foretatt reelt salg av denne type aksjer, vil prisen som er oppnådd ved salg, oftest kunne anses som et mål på omsetningsverdien. Kan ikke salgsverdien med rimelig sikkerhet fastsettes på annen måte, settes salgsverdien til notering på meglerliste eller aksjens andel av selskapets fulle skattemessige formuesverdi.

Hvis  aksjene har rådighetsbegrensninger, som for eksempel forbud mot salg innen en viss tid, kan det tas hensyn til dette ved verdivurderingen. Verdien skal settes til den verdien aksjene antas å ha med rådighetsbegrensningen.

Fordel ved at aksjer eller egenkapitalbevis (grunnfondsbevis) mottas som gave fra arbeidsgiver eller kjøpes til underkurs, kan bli skattefri inntil visse beløpsgrenser etter reglene om skattefritak for visse naturalytelser. Det ligger utenfor denne veilederen å vurdere om reglene kommer til anvendelse. Ønsker du å finne ut om dette, må du lese SkatteABC'en -  "Gaver og tilskudd i arbeidsforhold mv."