A_Salg_Derivat

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
76 2 A14S10
70 2 A14S10

Svartittel:

Brødtekst:

Fastsetting av utgangsverdi når aksjene er solgt gjennom en opsjon eller termin

Utgangsverdien på aksjene settes til markedspris på aksjene på tidspunktet du solgte de via opsjonen/derivatet.

Det er viktig å legge merke til at salg av aksjer via opsjon eller annet finansielt derivat også medfører at det på opsjonen/derivatet skal beregnes en skattemessig gevinst eller fradragsberettiget tap. Du kan se hvordan du skal beregne gevinst og tap på opsjoner i veilederen gjennom å velge produkt "Opsjon".