A_Salg_Fisjon_Utl

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
4 2 A14S4 and (A4S3 or A4S4)

Svartittel:

Brødtekst:

Er en fisjon skattefri eller skattepliktig

En fisjon er skattefri dersom fisjonen er gjennomført etter prinsipper for skattemessig kontinuitet i den staten hvor det overdragende selskapet er hjemmehørende, og følger de reglene som framgår av skatteloven.

Det ligger utenfor veilederen å vurdere om en fisjon er skattefri eller ikke. Du bør derfor forespørre selskapet om de har fulgt reglene for skattemessig kontinuitet, og de reglene som fremgår av den norske skatteloven.

Hva gjør du i veilederen dersom fisjonen var skattefri

Dersom fisjonen regnes som skattefri regnes ikke aksjene som realisert, og du skal ikke foreta en skattemessig gevinst eller tapsberegning. Hvis du finner ut at dette er tilfelle, kan du gå tilbake i veilederen og krysse av for at beholdningen ikke er blitt redusert. Vær oppmerksom på at det finnes typer av fisjon der deler av aksjene regnes som realisert mens det resterende ikke er realisert.

Hva gjør du i veilederen dersom fisjonen var skattepliktig

Dersom du finner ut at fisjonen regnes som skattepliktig, kan du gå tilbake i veilederen og velge at aksjene er solgt. Da er det verdien av aksjene på tidspunktet for fisjonen som regnes som salgsvederlaget.

Ønsker du mer informasjon se SkatteABC.