A_Salg_Fusjon_No

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
1 2 A14S3 and (A4S1 or A4S2)

Svartittel:

Brødtekst:

Er en fusjon skattefri eller skattepliktig

En fusjon er skattefri dersom fusjonen er gjennomført etter særskilte regler i skatteloven. Selskapene må oppfylle vilkårene i loven for at fusjonen skal være skattefri. .

Det ligger utenfor denne veilederen å vurdere om en fusjon er skattefri eller ikke. Dersom fusjonen er skattefri må selskapet velge at fusjonen skal behandles skattefritt for alle aksjonærer.

Hva gjør du i veilederen dersom fusjonen var skattefri

Dersom fusjonen regnes som skattefri regnes ikke aksjene som realisert og du skal ikke foreta en skattemessig gevinst eller tapsberegning. Hvis du finner ut at dette er tilfelle, kan du gå tilbake i veilederen og krysse av for at beholdningen ikke er blitt redusert. Vær oppmerksom på at det finnes typer av fusjon der deler av aksjene regnes som realisert mens det resterende ikke er realisert.

Hva gjør du i veilederen dersom fusjonen var skattepliktig

Dersom du finner ut at fusjonen regnes som skattepliktig, kan du gå tilbake i veilederen og velge at aksjene er solgt. Da er det verdien av aksjene på tidspunktet for fusjonen som regnes som salgsvederlaget.

Ønsker du mer informasjon se SkatteABC.