A_Salg_Fusjon_Utl

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
2 2 A14S3 and (A4S3 or A4S4)

Svartittel:

Brødtekst:

Er en fusjon skattefri eller skattepliktig

En fusjon er skattefri dersom fusjonen er gjennomført etter prinsipper for skattemessig kontinuitet i den staten hvor det overdragende selskapet er hjemmehørende, og forøvrig følger de reglene som framgår av skatteloven..

Det ligger utenfor veilederen å vurdere om en fusjon er skattefri eller ikke. Du må sette deg inn i skattereglene for dette for å kunne gjøre en riktig vurdering. Du bør spørre selskapet som du har aksjer i, om de har gjort fusjonen i henhold til de norske reglene for skattefri fusjon eller ikke.

Hva gjør du i veilederen dersom fusjonen var skattefri

Dersom fusjonen regnes som skattefri regnes ikke aksjene som realisert, og du skal ikke foreta en skattemessig gevinst eller tapsberegning. Hvis du finner ut at dette er tilfelle kan du gå tilbake i veilederen og krysse av for at beholdningen ikke er blitt redusert. Vær oppmerksom på at det finnes spesielle fusjoner der deler av aksjene regnes som realisert mens det resterende ikke er realisert.

Hva gjør du i veilederen dersom fusjonen var skattepliktig

Dersom du finner ut at fusjonen regnes som skattepliktig, kan du gå tilbake i veilederen og velge at aksjene er solgt. Da er det verdien av aksjene på tidspunktet for fusjonen som regnes som salgsvederlaget.

Ønsker du mer informasjon se SkatteABC.