A_Salg_Konkurs

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
70 2 A14S6
64 2 A14S6

Svartittel:

Brødtekst:

Fastsetting av utgangsverdi når selskapet er slått konkurs

Utgangsverdi skal settes til 0. Et eventuelt fradragsberettiget tap kan kreves for det året konkursen åpnes.

Blir det utbetalt utbytte fra aksjene senere år, vil dette være skattepliktig. Leverer boet tilbake til selskapet, legges det normal til grunn at man ikke har avhendet aksjene på tidspunktet for åpningen av konkursen.