A_Salg_Likvidasjon

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
71 2 A14S7
65 2 A14S7

Svartittel:

Brødtekst:

Fastsetting av utgangsverdi når selskapet er likvidert eller oppløst

Utgangsverdien settes lik den utbetalingen du mottar fra selskapet ved oppløsningen.

Dersom du får etterbetalt ytterligere likvidasjonsvederlag i et senere år, vil det regnes som skattepliktig gevinst.