A_Salg_Spleis

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
5 2 A14S5

Svartittel:

Brødtekst:

En aksjespleis er skattefri

Dersom flere aksjer slås sammen slik at det samlede antallet aksjer i selskapet reduseres uten at aksjekapitalen endres, regnes det ikke som er skattemessig realisasjon. Det skal da ikke foretas skattemessig gevinst og tapsberegning på aksjen.

Ved en aksjespleis må det skje en omfordeling slik at samlet inngangsverdi for de aksjene som spleises til nye aksjer, blir inngangsverdien for de(n) nye spleisede aksjen(e). Ved spleising av aksjer som er ervervet på forskjellige tidspunkter, legges FIFU-prinsippet til grunn ved omfordeling av inngangsverdi.

Dette gjør du for å gå videre i veilederen

Du kan gå tilbake i veilederen å krysse av for at beholdningen ikke er blitt redusert.