DO_Innehaver_Reduksjon_Call_Innløsning_Konvertert

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
13 1 DO3S1 AND DO6S2

Svartittel:

Brødtekst:

Utgangsverdi

Når du har innløst en kjøpsopsjon med levering av underliggende objekt, skal utgangsverdien beregnes som følger:

Markedsverdien til det underliggende objektet på innløsningstidspunktet

-  Beløpet du betalte for det underliggende objektet i henhold til opsjonsavtalen (innløsningspris)

= Utgangsverdien

I tillegg må du trekke fra eventuelle kostnader knyttet til innløsningen.