F_Erverv_Vederlag_Over5_M0613

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
35 1 F9S1 and F10S2

Svartittel:

Brødtekst:

Inngangsverdi

Når du har anskaffet andelene ved gavekjøp skal du i utgangspunktet videreføre givers inngangsverdi.

Dersom giveren fikk en gevinst fordi vederlaget var høyere enn inngangsverdien, skal gevinsten tillegges din inngangsverdi (se eksempel 1).

Dersom giveren fikk fradrag for tap fordi omsetningsverdien var lavere enn inngangsverdien, skal tapet redusere din inngangsverdi (se eksempel 2).

Dette forhindrer at samme gevinsten blir skattlagt to ganger, og at tapet ikke kommer til fradrag to ganger.

Dersom gavekjøpet førte til at du måtte betale arveavgift skal inngangsverdien settes til det laveste beløpet av omsetningsverdien på gavetidspunktet, og den verdi som ble lagt til grunn ved arveavgiftsberegningen.