F_Hjelpetekst_Kombinasjonsfond_Skjermingsfradrag

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
25 3 F1S3

Svartittel:

Brødtekst:

Skjermingsfradrag

Dersom du har en gevinst som skal beskattes som aksjedel kan du også trekke fra et eventuelt kjermingsfradrag som reduserer den skattepliktige gevinsten. Skjermingsfradraget kan ikke bidra til å skape/øke et fradragsberettiget tap.

Det beregnes et årlig skjermingsfradrag for andeler du eide ved utgangen av hvert inntektsår. Skjermingsfradraget beregnes på følgende måte:

Skjermingsgrunnlag x skjermingsrente = skjermingsfradrag

Skjermingsgrunnlaget beregnes per andel og vil som utgangspunkt være inngangsverdien i tillegg til eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år.

Skjermingsrenten blir fastsatt i januar i året etter inntektsåret og fastsettes på bakgrunn av gjennomsnittlig tremåneders rente på statskasseveksler.

På grunn av de nye reglene om oppdelt beskatning av aksjedel og rentedel for kombinasjonsfond er størrelsen på skjermingsgrunnlaget avhengig av når du anskaffet andelene i fondet:

Dersom andelene er anskaffet før 07.10.2015:

Så lenge kombinasjonsfondet hadde investert i minst en aksje, er hele inngangsverdien skjermingsgrunnlaget.

Dersom andelene er anskaffet mellom 07.10.2015 og 31.12.2015:

Skjermingsgrunnlaget utgjør faktisk aksjeandel i kombinasjonsfondet per 01.01.2016. Dersom du har investert kroner 100 000 og aksjedelen i fondet utgjør 90 % er skjermingsgrunnlaget kroner 90 000.

Eksempel:

Det forutsettes det at andelene er anskaffet før 07.10.2015.

Du eier en andel som du har betalt kroner 100 000 for. Inngangsverdien er dermed kroner 100 000.

Skjermingsrenten settes til 2 % for alle årene.

År 1

Skjermingsgrunnlaget for andelen er kroner 100 000.

Skjermingsfradrag = skjermingsgrunnlaget x skjermingsrenten

Skjermingsfradraget: kroner 100 000 x 2 % = kroner 2 000

I år 1 realiserer du ingen andeler. Du har da et ubenyttet skjermingsfradrag på kroner 2 000 som kan overføres til neste år. Ubenyttet skjermingsfradrag skal dermed inngå i beregningen av neste års skjermingsfradrag ved at det legges til skjermingsgrunnlaget.

År 2

Skjermingsgrunnlaget for andelen er kroner 100 000 + kroner 2 000 = kroner 102 000

Skjermingsfradrag = skjermingsgrunnlaget x skjermingsrenten

Skjermingsfradraget: kroner 102 000 x 2 % = kroner 2 040

I år 2 realiser du ingen andeler.

År 3

I løpet av år 3 realiserer du andelen for kroner 105 000. Du beregner da skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap som følger:

Utgangsverdi                                     kroner 105 000

-  Inngangsverdi                                 kroner 100 000

= Gevinst før skjermingsfradrag        kroner     5 000

Det beregnes ikke skjermingsfradrag for året du realiserer andelen siden du ikke er eier av andelen per 31.12 i dette inntektsåret. Skjermingsfradraget for år 1 (kroner 2 000) og år 2 (kroner 2 040) er totalt kroner 4 040:

Gevinst før skjermingsfradrag           kroner     5 000

-  Skjermingsfradrag                          kroner     4 040

= Skattepliktig gevinst                       kroner        960