Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

F_Hjelpetekst_Utbytte_Kombinasjonsfond_Skjermingsfradrag

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
51 3 F1S3 and F13S1
23 3 F1S3 and F16S1

Svartittel:

Brødtekst:

Skjermingsfradrag

Skjermingsfradrag er et fradrag som reduserer skatten på aksjeinntekter fra verdipapirfond, fortrinnsvis utbytte. Dersom det ikke blir delt ut utbytte et år kan ubenyttet skjermingsfradrag brukes senere år.

Det beregnes et årlig skjermingsfradrag for andeler du eide ved utgangen av hvert inntektsår.

Skjermingsfradraget beregnes på følgende måte:

Skjermingsgrunnlag x skjermingsrente = skjermingsfradrag

Skjermingsgrunnlaget beregnes per andel og vil som utgangspunkt være inngangsverdien i tillegg til eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år.

Skjermingsrenten blir fastsatt i januar i året etter inntektsåret og fastsettes på bakgrunn av gjennomsnittlig tremåneders rente på statskasseveksler.

Dersom du krever skjermingsfradrag på utbytte som ikke er forhåndsutfylt må du levere skjema RF-1059 sammen med skattemeldingen.

Eksempel:

Dette gjelder beregning av skjermingsfradrag for andeler anskaffet fra og med 2016.

Du eier en andel som du har betalt kroner 100 000 for. Inngangsverdien er dermed kroner
100 000. Skjermingsrenten settes til 2 % for alle år.

År 1

Ved starten av inntektsåret var aksjeandelen i fondet på 70 % og 30 % andre verdipapirer.

Skjermingsgrunnlaget for andelen er kroner 70 000.

Skjermingsfradrag = skjermingsgrunnlaget x skjermingsrenten

Skjermingsfradraget: kroner 70 000 x 2 % = kroner 1 400

I år 1 mottar du kroner 1 000 i utbytte/renter fra fondet. Kroner 700 av dette skal skattlegges som aksjeutbytte.

Utbetalt aksjeutbytte                         kroner    700

-  Benyttet skjermingsfradrag            kroner    700

= Skattepliktig utbytte                       kroner        0

Du har da brukt kroner 700 av skjermingsfradraget på kroner 1 400, og har dermed et ubenyttet skjermingsfradrag på kroner 700 som kan fremføres til neste år. Ubenyttet skjermingsfradrag skal også inngå i beregningen av neste års skjermingsfradrag ved at det legges til skjermingsgrunnlaget.

Skattepliktig aksjeutbytte blir dermed kroner 0. Skattepliktig renteinntekt blir kroner 300.

År 2

I år 2 mottar du ikke noen utdeling. Aksjeandelen i fondet ved starten av inntektsåret var 60 %.

Skjermingsgrunnlaget for andelen er kroner 60 000 + kroner 700 = kroner 60 700

Skjermingsfradrag = skjermingsgrunnlaget x skjermingsrenten

Skjermingsfradraget: kroner 60 700 x 2 % = kroner 1 214

I dette året mottar du ikke utbytte. Ubenyttet skjerming til senere år utgjør da kroner 1 914 (kroner 700 + kroner 1 214).

År 3

I år 3 mottar du utbytte på kroner 6 000. Ved starten av inntektsåret var aksjeandelen i fondet 75 % og 25 % andre verdipapirer.

Skjermingsgrunnlaget for andelen er kroner 75 000 + kroner 1 914 = kroner 76 914

Skjermingsfradrag = skjermingsgrunnlaget x skjermingsrenten

Skjermingsfradraget: kroner 76 914 x 2 % = kroner 1 538,28.

Beregningen av skattepliktig aksjeutbytte blir da som følger:

Utbetalt aksjeutbytte                         kroner 4 500,00

-  Benyttet skjermingsfradrag            kroner 1 538,28

= Skattepliktig utbytte                       kroner 2 961,72

Skattepliktig aksjeutbytte blir dermed kroner 2 962. Skattepliktig renteinntekt blir kroner 1 500.

Slik beregnes skjermingsgrunnlaget for andeler anskaffet i perioden mellom 07.10.2015 og 31.12.2015:

For disse andelene utgjør skjermingsgrunnlaget faktisk aksjeandel i verdipapirfondet per 01.01.2016, ikke verdien ved starten av inntektsåret (01.01.2015).

Slik beregnes skjermingsgrunnlaget for andeler anskaffet før 07.10.2015:

Skjermingsgrunnlaget skal være det samme som den totale inngangsverdien på alle andelene i fondet, uavhengig av aksjeandelen.