Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

F_Realisasjon_Aksjefond

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
20 1 F1S1

Svartittel:

Brødtekst:

Slik beregner du skattepliktig gevinst / fradragsberettiget tap

Post 3.1.9/3.3.9 er normalt forhåndsutfylt i skattemeldingen. Beløpet viser skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap i forbindelse med realisasjon av andeler i aksjefond i løpet av inntektsåret. Beløpet er innrapportert fra forvaltningsselskapene eller Verdipapirsentralen. Dersom det forhåndsutfylte beløpet er feil må du endre det i skattemeldingen. Du bør da også kontakte forvaltningsselskapet for at årsoppgaven skal bli riktig. Dersom gevinst/tap ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, må du føre det opp selv. I veilederen brukes begrepene inngangsverdi og utgangsverdi. Inngangsverdien er den skattemessige verdien du anskaffet andelene for, i tillegg til eventuelle omkostninger. Utgangsverdien er den skattemessige verdien du realiserte andelene for, fratrukket eventuelle omkostninger.

Du beregner skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap på følgende måte:

   Utgangsverdi
-  Inngangsverdi
-  Eventuelt skjermingsfradrag
= Skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap

Ved realisasjon av fondsandeler gjelder FIFU-prinsippet (først inn – først ut). Det vil si at dersom du eier flere andeler i samme fond og bare realiserer noen av andelene, skal andelene som er ervervet først som hovedregel anses realisert først.