F_Realisasjon_Kombinasjonsfond

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
23 1 F1S3

Svartittel:

Brødtekst:

Slik beregner du skattepliktig gevinst / fradragsberettiget tap

Når du har gevinst eller tap i forbindelse med realisasjon av andeler i kombinasjonsfond skal gevinsten/tapet splittes i en rentedel og en aksjedel.

Post 3.1.9/3.3.9 er normalt forhåndsutfylt i skattemeldingen. Beløpet viser skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap i forbindelse med realisasjon av andeler i kombinasjonsfond i løpet av inntektsåret. Beløpet er innrapportert fra forvaltningsselskapene eller Verdipapirsentralen. Dersom det forhåndsutfylte beløpet er feil må du endre det i skattemeldingen. Du bør da også kontakte forvaltningsselskapet for at årsoppgaven skal bli riktig. Dersom gevinst/tap ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, må du føre det opp selv.

I veilederen brukes begrepene inngangsverdi og utgangsverdi. Inngangsverdien er den skattemessige verdien du anskaffet andelene for i tillegg til eventuelle omkostninger. Utgangsverdien er den skattemessige verdien du realiserte andelene for fratrukket eventuelle omkostninger.

For å beregne skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap må du føre opp gevinst/tap på aksjedel for seg og rentedel for seg på grunn av forskjellige skattesatser (aksjedel 28,75 %, rentedel 25 %). For å finne aksjeandelen skal du legge til grunn gjennomsnittet av aksjeandelen i kjøpsåret og salgsåret. Beregningen blir som følger:

Utgangsverdi

-  Inngangsverdi

= Skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap

For å finne aksjedelen og rentedelen:

Gjennomsnittlig aksjedel (%) = (% aksjedel i kjøpsåret + % aksjedel i salgsåret) / 2

Gjennomsnittlig rentedel (%) = 100 % - gjennomsnittlig aksjedel %

Beløp som skal beskattes som aksjedel = Gevinst/tap x gjennomsnittlig aksjedel (%)

Beløp som skal beskattes som rentedel = Gevinst/tap x gjennomsnittlig rentedel (%)

Dersom gjennomsnittlig aksjedel utgjør mer enn 80 % skal hele beløpet beskattes som aksjedel. Dersom gjennomsnittlig aksjedel utgjør mindre enn 20 % skal hele beløpet beskattes som rentedel.

Ved realisasjon av fondsandeler gjelder FIFU-prinsippet (først inn – først ut). Det vil si at dersom du eier flere andeler i samme fond og bare realiserer noen av andelene, skal andelene som er ervervet først som hovedregel anses realisert først.