Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

H_Aksjeutlån2

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
5 3 H3S4

Svartittel:

Brødtekst:

Krav for at verdipapirlånet ikke skal utløse gevinst / tapsberegning på underliggende verdipapir

I utgangspunkt vil et verdipapirlån etter skatteloven betraktes som en realisasjon og utløse skatteplikt for utlåner. Dersom verdipapirlånet oppfyller følgende kriterier vil det derimot være fritak for skatteplikt for gevinsten på utlånstidspunktet:

  • Lånet gjelder aksje, grunnfondsbevis eller ihendehaverobligasjon tatt opp til notering på børs som definert i lov 29. juni 2007 mr- 74 om rregulerte markeder (børsloven) § 3 første ledd, eller tilsvarende noterring på utenlandsk børs.
  • Låneavtalen må være skriftlig.
  • Innlåneren må påta seg en forpliktelse til å levere tilbake identiske verdipapirer til utlåneren ved utløpet av låneperioden. Med identiske verdipapirer menes verdipapirer i samme antall og type som de utlånte, med samme pålydende, eventuelt forfallsdato, og samme tilknyttede rettigheter. Det må tillempes for situasjoner der verdipapirenes pålydende, antall mv. endrer seg i låneperioden og hvor dette ikke innebærer noen (skattemessig) realitet. Dette gjelder for eksempel aksjesplitt/-spleis og skattefri fusjon eller fisjon. For slike tilfeller må låneavtalen sikre at utlåneren får tilbake verdipapirer som reelt erstatter de utlånte verdipapirene, det være seg det antallet vederlagsaksjer som utlånte aksjer gir rett til ved en fusjon eller fisjon eller det antallet aksjer som de utlånte aksjene gir rett til ved en splitt eller spleis. Det kreves likevel ikke at utlåneren skal kompenseres in natura for fondsaksjer som er utstedt på de utlånte verdipapirene i låneperioden, se pkt. 10.4.2 og Ot.prp. nr. 42 (2002-2003) kap. 1.6.2.2.
  • Innlåneren må påta seg en forpliktelse til å kompensere utlåneren for all avkastning (i vid forstand) som utdeles/tilstås på et utlånt verdipapir i låneperioden. Dette omfatter både ordinær avkastning på verdipapirene, som utbytte og renter, men også avkastning i videre forstand, som for eksempel tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital, tilståtte fondsaksjer og tegningsretter. Innlåneren skal likevel ikke være forpliktet til å tilbakeføre in natura finansielle instrumenter som i låneperioden tilstås på utlånte verdipapirer, for eksempel fondsaksjer, se strekpunktet ovenfor. Det er tilstrekkelig at innlåneren påtar seg en forpliktelse til å kompensere utlåneren for verdien av disse, se også pkt. 10.
  • For verdipapirer som er registrert i et verdipapirregister opprettet i medhold av § 3-1 i lov 5. juli 2002 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven), må lånetransaksjonen registreres som sådan slik at de inn- og utlånte verdipapirene kan identifiseres på avtalepartenes verdipapirkonto, jf. sktl. § 9-11 fjerde ledd bokstav c.
  • For aksjer og egenkapitalbevis (grunnfondsbevis) i selskaper hjemmehørende i Norge, må identiske verdipapirer være tilbakeført til utlånerens verdipapirkonto per 1. januar i året etter utlånsåret.

Hvor vilkårene for å unnta gevinstbeskatning ved utlånet eller innfrielsen ikke er oppfylt utløses skatteplikt for gevinst ved etableringlering og innfrielse av verdipapirlånet. For mer detaljert gjennomgang av reglene om gevinstbeskatning i slike tillfeller for utlåner og innlåner se Skatte ABC.