H_Shorting

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
3 2 H3S3

Svartittel:

Brødtekst:

Dette skal du føre eller beløpet skal være forhåndsutfylt i Skattemeldingen

Post

Beskrivelse

3.1.10

Eventuell Skattepliktig gevinst ved salg av aksjer mv. (RF-1059)

3.3.10

Eventuelt Tap ved salg av aksjer mv. (RF-1059)

Gevinst- og tapsberegning i forbindelse med realisasjon av lånte verdipapirer som omsettes på Oslo Børs skal være forhåndsutfylt på Skattemeldingene. Du bør uansett sjekke at resultatene er riktig beregnet.

Skattelegging av gevinst og tap ved shorting av aksjer.

Ved gevinst- og tapsberegningen i forbindelse med realisasjon av lånte verdipapirer settes utgangsverdien til vederlaget ved realisasjonen.

Inngangsverdien for de lånte verdipapirene settes til summen av

  • kostnaden ved senere anskaffelse av et identisk verdipapir (dekningskjøpet), eventuelt beløp som trer i stedet for tilbakelevering av lånt verdipapir. Dersom det i tiden etter salget, men før dekningskjøpet, for eksempel gjennomføres en splitt eller spleis i det aktuelle verdipapiret, må inngangsverdien settes til kostnaden ved å anskaffe et tilsvarende antall verdipapirer som de solgte har gitt opphav til ved splitten/spleisen.
  • premie som innlåneren etter låneavtalen betaler for å få disponere verdipapiret, og
  • kompensasjon for annen avkastning enn utbytte utdelt på de lånte verdipapirene i låneperioden.

Det kan forekomme at innlåneren har egen beholdning av samme type aksjer som lånes inn. I følge FIFU prinsippet skal egenbeholdningen av aksjer ervervet før lånet anses å være de aksjene som er realisert først. Eventuell realisasjon av aksjer ut over denne egenbeholdningen anses å gjelde de innlånte aksjene.

For mer detaljert gjennomgang av reglene ved shorting av aksjer se SkatteABC på skatteetaten sine sider.