H_UnitLink

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
1 2 H3S2

Svartittel:

Brødtekst:

Dette skal være preutfylt i  Skattemeldingen

Post

Beskrivelse

3.1.4

Avkastning av kapitalforsikringsavtale

4.5.2

Gjenkjøpsverdi av kapitalforsikringsavtale

Hva er en investeringskonto / Unit Link.

Kapitalforsikring -livsforsikring med investeringsvalg (også kalt «Fondsbasert livsforsikring» eller «Unit link») gir forsikringstaker valgrett mellom investeringer i en portefølje av ulike verdipapirfond som forsikringsselskapet tilbyr og eier. .

Det er foreslått endringer i regelverket som krever at forsikringselementet minst må utgjøre 50% av kontoverdien for at beskatningen skal kunne gjennomføres etter reglene for individuell kapitalforsikring.  Dette regelverket vil tidligst gjelde for Skattemeldingen for inntektsåret 2017.

Vær oppmerksom på at du ikke har krav på skjermingsrente når du investerer via en investeringskonto / Unit Link.