H_UnitLink2

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
2 3 H3S2

Svartittel:

Brødtekst:

Hvordan beregnes formuen på en investeringskonto / Unit Link

For kapitalforsikring med investeringsvalg uten garantert avkastning på sparedelen skal formuesverdien (gjenkjøpsverdien) settes til verdien av de underliggende andelene knyttet til sparedelen av forsikringen.

Det gjelder ett unntak fra dette, og det er dersom forsikringstilfellet er inntruffet, men forsikringssummen ennå ikke utbetalt. I de fleste tilfeller betyr det at opprinnelig innehaver av kontoen er gått bort. Da blir hele forsikringssummen skattepliktig som formue (utestående fordring). Etter at forsikringstilfellet er inntruffet skal derfor kapitalverdien av alle gjenstående terminer av forsikringen medregnes som formue.

Hvordan beregnes gevinst og tap på en investeringskonto / Unit Link

Livsforsikringspremier anses  ikke som kostnad for å erverve inntekt eller  rentekostnad. Det kan derfor ikke gis skattemessig inntektsfradrag for den årlige kostnaden ved å eie kontoen.

I en livsforsikring som er kapitalforsikring med investeringsvalg  uten garantert avkastning, er avkastningen  endringen i markedsverdien i de underliggende verdipapirene, med fradrag for selskapets kostnader. Avkastningen anses opptjent/innvunnet først ved avtalt opphør eller gjenkjøp, og skattlegges derfor først ved utbetaling   fra konto.

Det er fradragsrett for tap (negativ avkastning) på kapitalforsikring med investeringsvalg

tegnet i norsk forsikringsselskap eller i selskap hjemmehørende i annen EØS-stat. Tapet anses pådratt/oppofret ved avtalt opphør eller gjenkjøp. Tap føres derfor når kontoen avlsuttes.