O_Realisert_Innløst_FørForfPut

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
10 2 O7S4

Svartittel:

Brødtekst:

Dette må du gjøre når du har innløst obligasjonen før tiden (utøvd put-opsjon)

Når du som innehaver av obligasjonen benytter deg av rett til å innfri lån før tiden, opphører eiendomsretten din til obligasjonen. Den ansees da for å være realisert. Du må  beregne skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap og føre dette i skattemeldingen i postene:

Skattepliktig gevinst føres inn i post

3.1.10

Fradragsberettiget tap føres inn i post

3.3.10

Slik beregner du skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap

Skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap = utgangsverdi - inngangsverdi

Utgangsverdien på obligasjonen er totalvederlag ved innløsning minus opptjent, men ikke utbetalt rentetermin, samt omkostninger.

NB: Hvis du har anskaffet obligasjonen ved utstedelse til kurs 100 og realisert den til kurs 100 så vil det ikke oppstå gevinst eller tap på en obligasjon så fremst den er utstedt i norske kroner.