O_Realisert_Innløst_Restru

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
11 2 O7S5

Svartittel:

Brødtekst:

Dette må du gjøre når obligasjonen er blitt realisert ved en restrukturering av utsteders gjeld

Når du som innehaver av obligasjonen får obligasjonen innfridd, opphører eiendomsretten din til obligasjonen. Den ansees da for å være realisert. Du må  beregne skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap og føre dette i skattemeldingen i postene:

Skattepliktig gevinst føres inn i post

3.1.10

Fradragsberettiget tap føres inn i post

3.3.10

Slik beregner du skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap

Skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap = utgangsverdi - inngangsverdi

Utgangsverdien på obligasjonen er totalvederlag ved innløsning minus opptjent, men ikke utbetalt rentetermin, samt omkostninger. Totalvederlaget som du mottar ved innløsningen vil i utgangspunktet være verdien av nye obligasjoner (med nye og endrede betingelser), aksjer, warrants osv. Disse verdsettes til omsetningsverdi på overføringstidspunktet.