O_Realisert_KonvAksjer

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
12 2 O7S6

Svartittel:

Brødtekst:

Dette må du gjøre når obligasjonen er realisert ved at den blir konvertert til aksjer

Når obligasjonen konverteres til aksjer, opphører eiendomsretten din til obligasjonen. Den ansees da for å være realisert. Du må  beregne skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap og føre dette i skattemeldingen i postene:

Skattepliktig gevinst føres inn i post

3.1.10

Fradragsberettiget tap føres inn i post

3.3.10

Slik beregner du skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap

Skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap = utgangsverdi - inngangsverdi

Utgangsverdien på obligasjonen er markedsverdien på aksjene som du mottar ved konverteringen fratrukket opptjent, men ikke utbetalt rentetermin, samt omkostninger.

En konvertibel obligasjon ansees for å være en obligasjon med tilknyttet utstedelsesrett/ tegningsrett. Obligasjonen og utstedelsesretten skal beskattes samlet når den ikke kan splittes og omsettes separat.