O_Realisert_Solgt

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
7 2 O7S1

Svartittel:

Brødtekst:

Dette må du gjøre når obligasjonen er realisert ved salg

Når du selger en obligasjon opphører eiendomsretten din til obligasjonen. Den ansees da for å være realisert. Du må  beregne skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap og føre dette i skattemeldingen i postene:

Skattepliktig gevinst føres inn i post

3.1.10

Fradragsberettiget tap føres inn i post

3.3.10

Slik beregner du skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap

Skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap = utgangsverdi - inngangsverdi

Utgangsverdien på obligasjonen er totalvederlag ved salg, minus opptjent, men ikke utbetalt rentetermin, samt omkostninger.

Eksempel på hvordan du beregner utgangsverdi ved salg av obligasjonen

Den 1.10 solgte du en obligasjon pålydende 1 000 000 kr i Skattenmin ASA

Sluttseddelen du mottok fra megler viser følgende:

  • Du mottok kr 1 130 000 for obligasjonen og kr 80 000 av dette er opptjente renter som ikke er utbetalt. Disse renteinntektene beskattes særskilt i post 3.1.2 i skattemeldingen din.
  • Salgsomkostningene var på kr 1 000. Dette kommer til fratrekk i utgangsverdien

Utgangsverdien din er derfor kr 1 049 000