O_Rente

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
6 2 O4S1
5 2 O4S1
6 2 O4S1

Svartittel:

Brødtekst:

Informasjon om kupongrente som du mottar

Avkastning i form av kupongrenter (heretter kalt renter) er skattepliktig inntekt og skal føres i skattemeldingens post 3.1.2.

Hvis obligasjonen er overdratt i løpet av året skal eierne skattlegges for hver sin del av årets renteelement. Ved fordeling mellom eierne tas det hensyn til hvor mange dager du har eid obligasjonen i løpet av skattefastsettingsåret.

For obligasjoner utstedt til underkurs i perioden 10. mai 1990 til 31.12.2013 skal renteelementet som består i at mengdegjeldsbrevet skal innløses til en høyere kurs enn utstedelseskursen (underkurs), beskattes det enkelte år, etter en fordeling av renteelementet over obligasjonens løpetid. Dette vil være en komplisert beregning.

Renter som er du har krav på å motta fra utsteder er skattepliktig inntekt selv om de ikke er utbetalt. Du vil i disse tilfellene ha en fordring på utstederen og dersom du senere ikke får oppgjør for denne fordringen så kan du kreve fradrag for dette i skattemeldingens post 3.3.7.

Renter som du mottar ved at du mottar nye obligasjoner fra utsteder er skattepliktig som renteinntekt. Inngangsverdien på disse obligasjonene settes til rentebeløpets størrelse. 

Det gis ikke fradrag for skjerming på obligasjoner.