O_Underkurs_Før2014

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
22 2 O10S1
5 2 O13S1

Svartittel:

Brødtekst:

Spesielt for over-/ underkurs-obligasjoner utstedt før 2014:

For mengdegjeldsbrev utstedt før 2014, og som skattepliktig har anskaffet 10. mai 1990 eller senere, skal renteelementet som består i at mengdegjeldsbrevet skal innløses til en høyere kurs enn utstedelseskursen (underkurs), beskattes det enkelte år, etter en fordeling av renteelementet over obligasjonens løpetid.

Renteelement som består i at mengdegjeldsbrevet skal innløses til en lavere kurs enn utstedelseskursen (overkurs), fradragsføres etter realisasjonsprinsippet. Overkursen fordeles over obligasjonens løpetid, på samme måte som for underkurs. Er mengdegjeldsbrevet overdratt i løpet av året, skal hver av eierne skattlegges for sin del av årets renteelement. Fordelingen mellom eierne skjer ut fra hvor mange dager hver av dem har eid mengdegjeldsbrevet i løpet av skattefastsettingsåret.