O_Underkurs_På_og_etter_2014

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
23 2 O10S2

Svartittel:

Brødtekst:

Spesielt for over-/underkursobligasjoner utstedt 1. januar 2014 eller senere:

For obligasjoner utstedt fra og med 2014 skal renteelementet som ligger i at obligasjonen skal innfris til en høyere eller lavere kurs enn kursen på ervervs-/utstedelsestidspunktet, inntekts- eller fradragsføres i det året mengdegjeldsbrevet realiseres.

Underkursen skattlegges det året obligasjonen realiseres. Det vil derfor si at underkurselementet beskattes på samme måte som verdistigning som følge av andre forhold.