V_Lån_EkstraordAvdrag

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
10 2 V6S5 and not V6S1

Svartittel:

Brødtekst:

Dette må du gjøre når du har foretatt en ekstra innbetaling på valutalånet

Har  du foretatt en ekstra innbetaling på lånet, enten etter eget ønske eller etter pålegg fra lånegiver,  er en slik innbetaling å anse som et avdrag på lånet. Et avdrag på valutalån er en realisasjon og gevinst eller tap på avdraget skal tas med i skattemeldingen for det året avdraget er gjort. Størrelsen på gevinsten eller tapet beregnes med utgangspunkt i valutakursen på opplåningstidspunktet sett mot valutakursen på innbetalingstidspunktet.

Eksempel på beregning:

Du låner 300 000 CHF når kursen er kr 6, lånet utgjør 1 800 000 (CHF 300 000 x kr 6) i norske kroner. Lånet er tatt opp med sikkerhet i boligen din og banken tillater ikke at lånets verdi i norske kroner overstiger kr 2 000 000. I løpet av året endrer kursen på CHF seg til kr 7 og verdien på lånet i NOK er nå kr 2 100 000 (CHF 300 000 x kr 7). Ettersom lånet har oversteget grensen på NOK 2 000 000, krever banken at du betaler inn et ekstraordinært avdrag på valutalånet på CHF 15 000 (CHF 15 000 til kurs kr 7 tilsvarer NOK 105 000).

Beregning av gevinst/tap blir da: CHF 15 000 x (6-7) = - 15 000

Innbetalingen av det ekstraordinære avdraget gir et valutatap på kr 15 000, dette vil være fradragsberettiget det året innbetalingen gjøres.