V_Lån_Verdiendring

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
9 2 V6S6

Svartittel:

Brødtekst:

Når lånet har endret seg i verdi i løpet av året

I løpet av året kan valutalånet endre seg i verdi som følge av svingninger i valutakursen. Denne verdiendringen i seg selv er ikke å anse som en realisasjon. Det skal ikke beregnes gevinst eller tap på den.