Skatteavtaler

Norge har skatteavtaler med en rekke land. Disse avtalene regulerer om pensjon og uføreytelser fra Norge skal skattlegges i Norge eller ikke.

Etter noen skatteavtaler er alle pensjoner og uføreytelser som utbetales fra Norge, skattepliktige i Norge.

Etter andre skatteavtaler er alle eller visse typer pensjoner og uføreytelser skattefrie i Norge. Kan du dokumentere at du er skattepliktig som bosatt i et av disse landene, kan du

  • søke om frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent slik at du blir trukket riktig skatt ved utbetalingen av din pensjon eller uføreytelse
  • opplyse i skattemeldingen hvor stor del av pensjonen eller uføreytelsen fra Norge som er skattepliktig i Norge.

Skatteavtalenes regler om pensjon gjelder i utgangspunktet ikke for uføretrygd og andre uføreytelser. Det kan derfor være andre bestemmelser i skatteavtalen som regulerer om uføretrygd og andre uføreytelser skal skattlegges i Norge.

Noen av de mest aktuelle skatteavtalene er omtalt nedenfor. Informasjonen gjelder beskatningen av pensjon og uføreytelser for inntektsåret 2018. Det er lagt ut mer informasjon om enkelte land her

Argentina, Brasil, Bulgaria, Canada, Filippinene, Hellas, Indonesia; Kypros og Tyskland

Bor du i Argentina, Brasil, Bulgaria, Canada, Filippinene, Hellas, Indonesia; Kypros og Tyskland er alle pensjoner og uføreytelser som utbetales fra Norge, skattepliktige i Norge.

Estland, Irland, Kroatia, Latvia, Litauen, Marokko, Russland og Spania

Bor du i Estland, Irland, Kroatia, Latvia, Litauen, Marokko, Russland eller Spania skal pensjon og uføreytelser ikke skattlegges i Norge.

Australia

Bor du i Australia skal pensjon ikke skattlegges i Norge hvis du aldri har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge. Uføreytelser fra livrenter (IPA/IPS) skal heller ikke skattlegges i Norge. Er du australsk statsborger, skal pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste ikke skattlegges i Norge.

Er du ikke australsk statsborger og du har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge, er den delen av pensjonen som er knyttet til tidligere offentlig tjeneste (inklusive den tilsvarende andel av grunnpensjonen), skattepliktig i Norge. Dette gjelder både når pensjonen utbetales fra NAV og fra andre offentlige pensjonsordninger.

Uføretrygd fra folketrygden og andre uføreytelser (med unntak av livrenter) er skattepliktige i Norge.

Frankrike

Bor du i Frankrike, skal pensjon fra private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger ikke skattlegges i Norge. Uføreytelser fra andre ordninger enn folketrygden skal heller ikke skattlegges i Norge.

Pensjon og uføretrygd fra folketrygden og pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste er skattepliktige i Norge.

Italia

Bor du i Italia skal pensjon ikke skattlegges i Norge hvis du aldri har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge. Uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger skal heller ikke skattlegges i Norge. Er du italiensk statsborger, skal pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste ikke skattlegges i Norge.

Er du ikke italiensk statsborger og du har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge, er den delen av pensjonen som er knyttet til tidligere offentlig tjeneste (inklusive den tilsvarende andel av grunnpensjonen), skattepliktig i Norge. Dette gjelder både når pensjonen utbetales fra NAV og fra andre offentlige pensjonsordninger.

Malaysia

Bor du i Malaysia, skal pensjon tilknyttet tidligere lønnsarbeid i privat tjeneste og livrenter ikke skattlegges i Norge. Uføreytelser som er erstatning for påførte skader, skal heller ikke skattlegges i Norge.

Andre pensjoner og uføreytelser er skattepliktige i Norge.

Nederland

Bor du i Nederland er alle pensjoner og uføreytelser skattepliktige i Norge.

Bodde du i Nederland og hadde norsk pensjon/uføreytelse i 2013, skal pensjon fra folketrygden, pensjon/uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og pensjon/uføreytelser fra livrenter (IPA/IPS) ikke skattlegges i Norge. Andre pensjoner/uføreytelser er skattepliktige i Norge. Dette gjelder om du ikke før utgangen av 2015 har gitt beskjed til skatteetaten både i Norge og Nederland om at du vil skattlegges i Norge for alle norske pensjoner og uføreytelser.

Norden

Bor du i et annet nordisk land skal uføreytelser fra private og offentlige tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger (med unntak av livrenter) ikke skattlegges i Norge.

Alle pensjoner, uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra livrenter (IPA/IPS) er skattepliktige i Norge.

Pakistan

Bor du i Pakistan skal pensjon, uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra livrenter (IPA/IPS) ikke skattlegges i Norge.

Uføreytelser fra private og offentlige tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger (med unntak av livrenter) er skattepliktige i Norge.

Polen

Bor du i Polen skal pensjon og uføreytelser fra private pensjonsordninger som ikke er obligatoriske pensjonsordninger eller skattefavoriserte pensjonsordninger ikke skattlegges i Norge.

Pensjon, uføretrygd og andre uføreytelser som utbetales av NAV, er skattepliktige i Norge. Pensjon og uføreytelser fra innskudds- og foretakspensjonsordninger og fra livrenter (IPA/IPS) er også skattepliktige i Norge.

Portugal

Bor du i Portugal, skal pensjon knyttet til tidligere privat tjeneste og uføreytelser fra private pensjonsordninger ikke skattlegges i Norge. Er du portugisisk statsborger, skal pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste og uføreytelser fra offentlige tjenestepensjonsordninger heller ikke skattlegges i Norge.

Andre pensjoner og uføreytelser er skattepliktige i Norge

Storbritannia

Bor du i Storbritannia, er pensjon, uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra offentlige tjenestepensjonsordninger skattepliktige i Norge.

Uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger skal ikke skattlegges i Norge. Er du britisk statsborger, skal pensjon/uføreytelser fra offentlige tjenestepensjonsordninger ikke skattlegges i Norge.

Bodde du i Storbritannia og hadde norsk pensjon den 16. desember 2013, kan du velge at følgende typer ytelser fortsatt ikke skal skattlegges i Norge: pensjon og uføretrygd fra folketrygden når ytelsene ikke er knyttet til tidligere offentlig tjeneste, pensjon fra private tjenestepensjonsordninger, pensjon fra andre private pensjonsordninger og uføreytelser fra livrenter (IPA/IPS). Valget er endelig og gjelder så lenge du har disse ytelsene fra Norge.

Du må ta kontakt med Skatteetaten i Norge om du ønsker at den pensjonen/uføreytelsen som du hadde den 16. desember 2013, ikke skal skattlegges i Norge.

Sveits

Bor du i Sveits, er pensjon knyttet til tidligere privat eller offentlig tjeneste skattepliktig i Norge.

Andre pensjoner og uføreytelser skal ikke skattlegges i Norge.

Thailand

Bor du i Thailand skal den delen av pensjonen som skattlegges i Thailand, ikke skattlegges i Norge. Den delen av uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra livrenter (IPA/IPS) som skattlegges i Thailand, skal heller ikke skattlegges i Norge.

Uføreytelser fra offentlige og private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger (som ikke er livrenter), skal skattlegges i Norge.

Tyrkia

Bor du i Tyrkia, skal pensjon tilknyttet tidligere lønnsarbeid i privat tjeneste, uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og pensjon og uføreytelser fra livrenter (IPA/IPS) ikke skattlegges i Norge. Er du tyrkisk statsborger, skal pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste og uføreytelser fra offentlige tjenestepensjonsordninger heller ikke skattlegges i Norge.

Andre pensjoner og uføreytelser er skattepliktige i Norge.

Krav til dokumentasjon (skatteavtaler)

Søknad om skattekort

Mener du at hele eller deler av din pensjon/uføreytelse skal være skattefri i Norge i 2018 etter reglene i en skatteavtale, kan du søke om frikort eller skattekort med lavere skattetrekk enn 15 prosent.

Når du søker om frikort fordi pensjonen/uføreytelsen ikke skal skattlegges i Norge etter reglene i en skatteavtale, må du:

  • opplyse hvem som utbetaler pensjonen/uføreytelsen
  • legge ved en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra skattemyndighetene i ditt bostedsland

Når du søker om skattekort med lavere trekk enn 15 prosent fordi deler av pensjonen/uføreytelsen ikke skal skattlegges i Norge etter reglene en skatteavtale må du:

  • opplyse hvem som utbetaler pensjonen/uføreytelsen
  • opplyse om du har arbeidet for en norsk offentlig arbeidsgiver og eventuelt hvor mange år du har vært ansatt i offentlig tjeneste og hvor mange år du har vært ansatt i privat tjeneste og/eller vært selvstendig næringsdrivende. Dette gjelder når du får pensjon.
  • dokumentere hvor stor del av pensjonen som ikke skal skattlegges i Norge når pensjonen utbetales av NAV. Dette gjelder når du får pensjon. 
  • legge ved en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra skattemyndighetene i ditt bostedsland

Certificate of Residence må være utstedt av skattemyndighetene i ditt bostedsland og uttrykkelig bekrefte at du er skattemessig bosatt der etter skatteavtalen med Norge. Bekreftelsen må være i original og ikke eldre enn tre måneder.

Skattemelding

Når du har oppgitt i skattemeldingen for 2017 at skattepliktig inntekt er kroner 0, eller du har oppgitt at bare en del av din pensjon/uføreytelse er skattepliktig i Norge, kan Skatteetaten kreve at du sender inn en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra skattemyndighetene i ditt bostedsland som uttrykkelig bekrefter at du er skattemessig bosatt der etter skatteavtalen med Norge. Certificate of Residence må være i original og ikke eldre enn seks måneder. Du kan sende inn en bostedsbekreftelse som er utstedt av skattemyndighetene i ditt bostedsland før de har sendt ut skatteoppgjøret for 2017.

Skatteetaten kan også kreve at du sender inn annen dokumentasjon når bare visse typer pensjoner/uføreytelser er skattefrie, eller det er andre vilkår for skattefritak.

Krav til ekstra dokumentasjon for Portugal

Når du bor i Portugal og har status som "not-regular resident" ("Residente Näo Habitual") i Portugal, har du ikke krav på skattefritak for pensjon/uføreytelser i Norge da du ikke oppfyller vilkåret om å være bosatt i Portugal etter skatteavtalen. Skatteetaten kan kreve at du sender inn dokumentasjon som viser at du ikke har status som "not-regular resident" ("Residente Näo Habitual") i Portugal. Dette gjelder også når du har lagt frem en Certificate of Residence.

Krav til ekstra dokumentasjon for Thailand

Når du er skattemessig bosatt i Thailand og søker om frikort/skattekort, må du i tillegg legge ved en egenerklæring hvor det fremgår:

  • at du vil oppholde deg i Thailand i minst 180 dager i 2018
  • hvilket beløp som vil bli oppgitt til beskatning i Thailand i den thailandske skattemeldingen for 2018.

Når du har oppgitt i skattemeldingen for 2017 at skattepliktig inntekt er kroner 0, eller du har oppgitt at bare en del av din pensjon/uføreytelse er skattepliktig i Norge, kan Skatteetaten kreve at du sender inn dokumentasjon som viser at den norske pensjonen/uføreytelsen er skattlagt i Thailand.