Portugal

 • Skriv ut

Personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge, skal betale skatt på pensjon, uføretrygd og andre uføreytelser som utbetales fra Norge. Skatten er 15 prosent av brutto pensjon/uføreytelse og den som utbetaler pensjonen/uføreytelsen skal trekke skatt.

Kildeskatten på pensjon og uføreytelser omfatter: 

 • pensjon fra folketrygden
 • offentlige tjenestepensjoner
 • private tjenestepensjoner 
 • andre private pensjoner 
 • uføretrygd fra folketrygden
 • uføreytelser fra andre ordninger

Det skal ikke betales kildeskatt på barnepensjon til barn under 17 år.

Det gjelder følgende unntak fra skatteplikten for personer bosatt i Portugal:

 • Personer som kan dokumentere at de er bosatt i Portugal etter skatteavtalen mellom Norge og Portugal, har krav på skattefritak i Norge for pensjon og uføreytelser knyttet til tidligere lønnsarbeid i privat tjeneste.
  - Skattefritaket gjelder også pensjon og uføreytelser knyttet til tidligere arbeid i offentlig tjeneste når mottakeren er portugisisk statsborger.
 • Personer som ikke har opptjent pensjonspoeng eller opparbeidet pensjonsbeholdning i den norske folketrygden skal ikke betale skatt av pensjoner og uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger, og krigspensjon.

Skatteavtalen mellom Norge og Portugal

Skatteavtalen mellom Norge og Portugal regulerer beskatningsretten til pensjoner og uføreytelser i artiklene 18, 19 og 22.

Følgende pensjoner og uføreytelser er skattepliktige i Norge:

 • grunnpensjon fra folketrygden 
 • uføretrygd fra folketrygden
 • pensjon og uføreytelser knyttet tidligere lønnsarbeid i norsk offentlig tjeneste når mottakeren ikke er portugisisk statsborger 
 • pensjon og uføreytelser som er knyttet til tidligere næringsvirksomhet
 • pensjon og uføreytelser fra private pensjonsordninger som ikke er knyttet til tidligere ansettelse, og livrenter
 • krigspensjon

Følgende pensjoner og uføreytelser skal ikke beskattes i Norge:

 • pensjon knyttet til tidligere lønnsarbeid i privat tjeneste. Dette gjelder både tilleggspensjon som utbetales av NAV og pensjon fra private tjenestepensjonsordninger og pensjon over drift
 • pensjon og uføreytelser knyttet til tidligere lønnsarbeid i norsk offentlig tjeneste når mottakeren er portugisisk statsborger
 • uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger

Det er bare personer som kan dokumentere at de er skattepliktige i Portugal som bosatt der etter skatteavtalen, som kan få skattefritak for pensjon/uføreytelser som ifølge skatteavtalen ikke skal beskattes i Norge. Du må derfor kunne legge frem en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra portugisiske skattemyndigheter som uttrykkelig bekrefter at du er skattemessig bosatt i Portugal etter skatteavtalen med Norge.

En person som ikke kan dokumentere at han er bosatt i Portugal etter skatteavtalen, kan ikke få skattefritak. Alle pensjoner og uføreytelser vil da være skattepliktige i Norge.

En person som har status som "not-regular resident" ("Residente Näo Habitual") i Portugal, har ikke krav på skattefritak for pensjon/uføreytelser i Norge da han ikke oppfyller vilkåret om å være bosatt i Portugal etter skatteavtalen.

Forskuddstrekk for inntektsåret 2018

Mener du at din pensjon/uføreytelse er helt eller delvis skattefri i Norge etter skatteavtalen med Portugal, må du henvende deg til skattekontoret og søke om frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent.

Søker du om frikort/skattekort for 2018 må du:

 • opplyse hvem som utbetaler pensjonen/uføreytelsen
 • opplyse om du har arbeidet for en norsk offentlig arbeidsgiver og eventuelt hvor mange år du har vært ansatt i offentlig tjeneste og hvor mange år du har vært ansatt i privat tjeneste og/eller vært selvstendig næringsdrivende. Dette gjelder når du får pensjon.
 • dokumentere hvor stor del av pensjonen som ikke skal beskattes i Norge når pensjonen utbetales av NAV. Du kan for eksempel legge ved kopi av en utbetalingsslipp for en av de siste månedene fra NAV.
 • legge ved en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra portugisiske skattemyndigheter.
 • legge ved dokumentasjon som viser at du ikke har status som "not-regular resident" ("Resident Näo Habitual") i Portugal.

Bostedsbekreftelsen må være utstedt av portugisiske skattemyndigheter og uttrykkelig bekrefte at du er skattemessig bosatt i Portugal etter skatteavtalen med Norge. Bekreftelsen må være i original og ikke eldre enn tre måneder.

Søknader om skattekort/frikort vil bli behandlet fortløpende. Du får tilsendt informasjon om ditt skattekort (skattetrekksmelding) i stedet for et skattekort. Her får du blant annet informasjon om beregnet trekkprosent/frikort. Er bare en del av pensjonen/uføreytelsen skattefri, får du et skattekort med lavere trekkprosent enn 15 prosent. Du skal ikke levere noe til dem som utbetaler pensjon/ uføreytelser. De henter skattekortet/frikortet elektronisk fra Skatteetaten. Skattetrekksmeldingen blir sendt til den adressen som er registrert på deg i folkeregisteret. Er du e-bruker, får du skattetrekksmeldingen i din meldingsboks i Altinn.

Hadde du pensjon/uføreytelse i 2016 som ikke var skattepliktig, og/eller du har skattekort med lavere trekk enn 15 prosent i 2017, trenger du ikke å søke om frikort/skattekort for 2018. Skattekontoret skriver ut et nytt frikort/skattekort på grunnlag av de opplysninger som de har om din skatteplikt.

Skattekontoret kan kreve at du sender inn dokumentasjon som viser at du ikke har status som "not-regular resident" ("Residente Näo Habitual") i Portugal, før de skriver ut frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent.

Du må søke om nytt skattekort når du:

 • flytter fra Portugal eller du av andre grunner ikke lenger er skattepliktig der. 
 • får en ny pensjon/uføreytelse fra Norge
  • Dette gjelder også når du får en annen pensjon/uføreytelse fra samme pensjonsutbetaler.

Er det trukket mer skatt enn det som står på skattekortet, kan du søke om nytt skattekort. Er hele pensjonen/uføreytelsen skattefri og du får frikort, kan du søke om å få utbetalt trukket skatt. For mer informasjon se artikkelen ”Tilbakebetaling av trukket kildeskatt på pensjon”. 

Fastsetting av skatt for inntektsåret 2017

Personer som omfattes av reglene om kildeskatt på pensjon og uføreytelser, vil få tilsendt en skattemelding i april 2018.

Mener du at hele eller deler av pensjonen/uføreytelsen er skattefri i Norge, må du levere skattemeldingen og oppgi hvilket beløp som er skattepliktig i Norge.

Skattekontoret kan kreve at du sender inn en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) som uttrykkelig bekrefter at du er skattemessig bosatt i Portugal etter skatteavtalen med Norge. Skattekontoret kan også kreve at du sender inn dokumentasjon som viser hvilken del av pensjonen/uføreytelsen som er skattefri i Norge.

Certificate of Residence må være utstedt av portugisiske skattemyndigheter. Den må være i original og ikke eldre enn seks måneder. Du kan sende inn en bostedsbekreftelse som er utstedt av portugisiske skattemyndigheter før du har fått skatteoppgjøret for 2017 i Portugal.

En person som har status som "not-regular resident" ("Residente Näo Habitual") i Portugal, har ikke krav på skattefritak for pensjon/uføreytelser i Norge da han ikke oppfyller vilkåret om å være bosatt i Portugal etter skatteavtalen. Skattekontoret kan kreve at du sender inn dokumentasjon som viser at du ikke har status som "not-regular resident" ("Residente Näo Habitual") i Portugal.

Leverer du ikke skattemeldingen, får du 15 prosent skatt på pensjonen/uføreytelsen ved skatteoppgjøret. Dette gjelder også når du har hatt frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent.

Har du ikke fått skattemeldingen innen 15. april 2018, kan du ta kontakt med Skatt nord.

Særskilte regler for personer bosatt i et EU/EØS-land

Er du bosatt i et EU/EØS-land, kan du kreve at skatten skal beregnes etter de samme regler som for personer som er bosatt i Norge, når du er skattepliktig i Norge for minst 90 prosent av din inntekt.

For mer informasjon se brosjyren Kildeskatt på pensjon og uføreytelser.

Personer som ikke har opptjent pensjonspoeng eller opparbeidet pensjonsbeholdning og som har private pensjoner/uføreytelser eller krigspensjon

Har du ikke opptjent pensjonspoeng eller opparbeidet pensjonsbeholdning i den norske folketrygden, er du ikke skattepliktig i Norge for pensjoner og uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger. Du er heller ikke skattepliktig for krigspensjon.

Du må selv henvende deg til den som utbetaler den private pensjonen/uføreytelsen, og gjøre oppmerksom på at du mener at den ikke er skattepliktig til Norge.

Får du krigspensjon, må du henvende deg til skattekontoret. Får du bare krigspensjon, kan du søke om frikort. Får du alderspensjon også, kan du søke om et skattekort med lavere trekk enn 15 prosent. Da må du dokumentere hvor stor del av pensjonen som er krigspensjon.

…………..

Reglene om kildeskatt på pensjon og uføreytelser gjelder bare for deg som er skattemessig emigrert fra Norge. Er du fortsatt skattemessig bosatt i Norge etter skatteloven, skal skatten beregnes etter de vanlige reglene. Bestemmelsene i skatteavtalen gjelder for deg også.

Alle henvendelser om kildeskatt på pensjon og uføreytelser skal rettes til:

Skatt nord
Postboks 6310
NO – 9293 Tromsø

Tlf. fra utlandet +47 22 07 70 00

Tlf. fra Norge    800 80 000

e-post: Du må gå inn på skatteetaten.no/sendepost for å sende e-post

Husk å oppgi fødselsnummer eller D-nummer i henvendelser til Skatteetaten.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.