Tyskland

 • Skriv ut

Personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge, skal betale skatt på pensjon, uføretrygd og andre uføreytelser som utbetales fra Norge. Skatten er 15 prosent av brutto pensjon/uføreytelse og den som utbetaler pensjonen/uføreytelsen skal trekke skatt.

Kildeskatten på pensjon og uføreytelser omfatter:

 • pensjon fra folketrygden
 • offentlige tjenestepensjoner
 • private tjenestepensjoner
 • andre private pensjoner
 • uføretrygd fra folketrygden
 • uføreytelser fra andre ordninger

Det skal ikke betales kildeskatt på barnepensjon til barn under 17 år.

Det gjelder følgende unntak fra skatteplikten for personer bosatt i Tyskland:

 • Personer som ikke har opptjent pensjonspoeng eller opparbeidet pensjonsbeholdning i den norske folketrygden skal ikke betale skatt av pensjoner og uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger, og krigspensjon.

Skatteavtalen mellom Norge og Tyskland

Etter artikkel 18 i skatteavtalen mellom Norge og Tyskland kan alle pensjoner og uføreytelser som utbetales fra Norge, beskattes i Norge med 15 prosent av bruttobeløpet.

Er pensjonen/uføreytelsen skattepliktig både i Norge og Tyskland, er det tyske skattemyndigheter som skal sørge for at du ikke blir dobbeltbeskattet.

Særskilte regler for personer bosatt i et EU/EØS-land

Er du bosatt i et EU/EØS-land og skattepliktig i Norge for minst 90 prosent av din inntekt, kan du kreve at skatten skal beregnes etter de samme regler som for personer som er bosatt i Norge.

For mer informasjon se brosjyren Kildeskatt på pensjon og uføreytelser.

Forskuddstrekk for inntektsåret 2018

Er du skattepliktig i Norge for minst 90 prosent av din inntekt og du mener at skatten vil bli lavere enn 15 prosent av brutto pensjon/uføreytelse om den beregnes etter de vanlige reglene, må du henvende deg til skattekontoret og søke om frikort eller skattekort med lavere trekkprosent enn 15 prosent.

Søknader om skattekort med lavere trekk enn 15 prosent vil bli behandlet fortløpende. Du får tilsendt informasjon om ditt skattekort (skattetrekksmelding) i stedet for et skattekort. Her får du blant annet informasjon om beregnet trekkprosent/frikort. Du skal ikke levere noe til dem som utbetaler pensjonen/uføreytelsen. De henter skattekortet/frikortet elektronisk fra Skatteetaten. Skattetrekksmeldingen blir sendt til den adressen som er registrert på deg i folkeregisteret. Er du e-bruker, får du skattetrekksmeldingen i din meldingsboks i Altinn.

Fikk du lavere skatt enn 15 prosent ved skattefastsettingen for 2016 og/eller du har frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent i 2017, trenger du ikke å søke om frikort/skattekort for 2018. Skattekontoret skriver ut et nytt frikort/skattekort på grunnlag av de opplysningene som de har om din skatteplikt.

Du må søke om nytt skattekort når du:

 • flytter fra Tyskland eller du av andre grunner ikke lenger er skattepliktig der
 • har lavere skattetrekk enn 15 prosent og får en ny pensjon/uføreytelse fra Norge
  • Dette gjelder også når du får en annen pensjon/uføreytelse fra samme pensjonsutbetaler

Er det trukket mer skatt enn det som står på skattekortet, kan du søke om nytt skattekort. Skal du ikke betale skatt i Norge og du får frikort, kan du søke om å få utbetalt trukket skatt. For mer informasjon se artikkelen ”Tilbakebetaling av trukket kildeskatt på pensjon ”.

Krav til dokumentasjon

Når du søker om frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent etter reglene for personer bosatt i et annet EU/EØS-land, må du opplyse hvem som utbetaler pensjonen/uføreytelsen. Du må også legge ved:

 • en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence/Steuerliche Wohnsitzbestätigung) som uttrykkelig bekrefter at du er skattemessig bosatt i Tyskland etter skatteavtalen med Norge
 • en oppstilling som viser hvilke inntekter av pensjon/uføreytelser, arbeid og virksomhet som du regner med å ha i 2018. Er du gift må du også ta med ektefellens inntekter. 
 • kopi av din og din eventuelle ektefelles tyske skattemelding for 2016

Bostedsbekreftelsen må være utstedt av tyske skattemyndigheter. Den må være i original og ikke eldre enn tre måneder.

Krever du fradrag for gjeldsrenter, må du i tillegg legge ved:

 • en oppstilling av dine forventede renteinntekter og andre kapitalinntekter i 2018

Krever du skattefradrag for pensjonsinntekt for alderspensjonister eller du har etterlattepensjon og krever nedsettelse av skatten etter de norske reglene om skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt, må du i tillegg legge ved:

 • en oppstilling som viser all forventet inntekt, formue, fradrag og gjeld i Norge og utlandet i 2018. 

Fastsetting av skatt for inntektsåret 2017

Personer som omfattes av reglene om kildeskatt på pensjon og uføreytelser, vil få tilsendt en skattemelding i april 2018.

Mener du at du har krav på å få skatten beregnet etter de vanlige reglene i stedet for med 15 prosent av brutto pensjon/uføreytelse, må du levere skattemeldingen og kreve at skatten skal beregnes etter de vanlige reglene. Du må opplyse om du krever fradrag for gjeldsrenter. Du må også opplyse om du krever skattefradrag for pensjonsinntekt for alderspensjonister eller om du har etterlattepensjon og krever nedsettelse av skatten etter de norske reglene om skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt.

Skattekontoret kan kreve at du sender inn:

 • en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence/Steuerliche Wohnsitzbestätigung) som uttrykkelig bekrefter at du er skattemessig bosatt i Tyskland etter skatteavtalen med Norge
 • en oppstilling som viser  hvilke inntekter av pensjon/uføreytelser, arbeid og virksomhet som du har hatt i 2017. Er du gift må du også ta med ektefellens inntekter.
 • kopi av din og din eventuelle ektefelles tyske selvangivelse for 2017.

Bostedsbekreftelsen må være utstedt av tyske skattemyndigheter. Den må være i original og ikke eldre enn seks måneder. Du kan sende inn en bostedsbekreftelse som er utstedt av tyske skattemyndigheter før du har fått skatteoppgjøret for 2017 i Tyskland.

Krever du fradrag for gjeldsrenter, kan skattekontoret kreve at du sender inn:

 • en oppstilling av dine renteinntekter og andre kapitalinntekter i 2017
 • dokumentasjon for betalte renteutgifter i Norge og utlandet i 2017

Krever du skattefradrag for pensjonsinntekt for alderspensjonister eller du har etterlattepensjon og krever nedsettelse av skatten etter de norske reglene om skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt, kan skattekontoret kreve at du sender inn:

 • en oppstilling som viser all inntekt, formue, fradrag og gjeld i Norge og utlandet i 2017.

Leverer du ikke skattemeldingen, får du 15 prosent skatt på pensjonen/uføreytelsen ved skatteoppgjøret. Dette gjelder også når du har hatt frikort eller skattekort med lavere trekk en 15 prosent.

Har du ikke fått skattemeldingen innen 15. april 2018, kan du ta kontakt med Skatt nord.

Personer som ikke har opptjent pensjonspoeng eller opparbeidet pensjonsbeholdning og som har private pensjoner/uføreytelser eller krigspensjon

Har du ikke opptjent pensjonspoeng eller opparbeidet pensjonsbeholdning i den norske folketrygden, er du ikke skattepliktig i Norge for pensjoner og uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger. Du er heller ikke skattepliktig for krigspensjon.

Du må selv henvende deg til den som utbetaler den private pensjonen/uføreytelsen, og gjøre oppmerksom på at du mener at den ikke er skattepliktig til Norge.

Får du krigspensjon, må du henvende deg til skattekontoret. Får du bare krigspensjon, kan du søke om frikort. Får du alderspensjon også, kan du søke om et skattekort med lavere trekk enn 15 prosent. Da må du dokumentere hvor stor del av pensjonen som er krigspensjon.

…………..

Reglene om kildeskatt på pensjon og uføreytelser gjelder bare for deg som er skattemessig emigrert fra Norge. Er du fortsatt skattemessig bosatt i Norge etter skatteloven, skal skatten beregnes etter de vanlige reglene. Bestemmelsene i skatteavtalen gjelder for deg også.

Alle henvendelser om kildeskatt på pensjon og uføreytelser skal rettes til:

Skatt nord
Postboks 6310
NO – 9293 Tromsø

Tlf. fra utlandet    +47 22 07 70 00
Tlf. fra Norge       800 80 000
e-post: Du må gå inn på www.skatteetaten.no/sendepost for å sende e-post

Husk å oppgi fødselsnummer eller D-nummer i henvendelser til Skatteetaten.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.