Får jeg større rettigheter i Norge når jeg betaler kildeskatt på min norske pensjon/uføreytelse? Får jeg for eksempel rett til helsetjenester mv. fra NAV (folketrygden)?

Skatteplikten for pensjon/uføreytelser gir deg ingen spesielle rettigheter i Norge. Det er ingen direkte sammenheng mellom skatteplikten og adgangen til de ulike offentlig finansierte goder og velferdstjenester. Det gjelder både for personer som bor i Norge og personer som bor i utlandet.

Retten til helsetjenester mv. fra NAV er avhengig av medlemskap i folketrygden. Du blir ikke medlem i folketrygden fordi du betaler skatt til Norge.

Alle spørsmål om trygdeavgift og medlemskap i folketrygden må du ta opp med NAV Internasjonalt, Postboks 8138, Dep 0033 Oslo, eller på e-post: nav.internasjonalt@nav.no